GR20140619 punt 14: onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleidscontract met centrum voor leerlingenbegeleiding - goedkeuring

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;

 

Gelet op de onderwijsdecreten;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, in het bijzonder hoofdstuk V en latere wijzigingen, inzonderheid hoofdstuk V, afdeling 2, artikel 38;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, in het bijzonder artikel 21, 1°, d;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2008 betreffende het multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen voor de centra voor leerlingenbegeleiding;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2012 waarbij het beleidscontract tussen de scholen van de scholengemeenschap GeNi en het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding vzw, Kluisweg 13, 9400 Ninove werd goedgekeurd voor 2 schooljaren;

 

Gelet op het collegebesluit van 3 december 2013 waarbij kennis genomen werd van de evaluatie van de samenwerking tussen het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Ninove en de scholen van de scholengemeenschap GeNi voor het schooljaar 2012/2013 en van de afspraken, aanvullend op het beleidscontract voor het schooljaar 2013/2014;

 

Overwegende dat artikel 3§2 van het beleidscontract voorziet in een stilzwijgende verlenging tenzij het contract vóór 31 december 2013 aangetekend werd opgezegd;

 

Overwegende dat, gelet op de positieve evaluatie van de (samen)werking tussen het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding van Ninove en scholen van de Scholengemeenschap GeNi in de periode 2009 – 2011, het aangewezen is om het beleidscontract tussen de scholen van de Scholengemeenschap GeNi en het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Ninove voor de periode 2014 – 2020 te verlengen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2014 waarbij de bestaande stedelijke kleuter-, lagere en basisscholen: de Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke, de Stedelijke Lagere School Denderwindeke, de Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt en de Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre vanaf 1  september 2014 geherstructureerd werden tot volgende scholen: de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, de Stedelijke Basisschool Denderwindeke, de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde en de Stedelijke Basisschool Appelterre;

 

Overwegende dat de regelgeving met betrekking tot de centra voor leerlingenbegeleiding een aantal wijzigingen heeft ondergaan;

 

Overwegende dat het, gelet op bovenstaande, aangewezen is om het beleidscontract te actualiseren;

 

Overwegende dat het overleg tussen de directeur coördinatie van de scholengemeenschap GeNi en de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding geleid heeft tot een ontwerptekst van beleidscontract;

 

Gelet op het overleg met de schoolraden van de scholen van de Scholengemeenschap GeNi in de vergaderingen van 10 juni 2014 en 12 juni 2014;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Het bestaande beleidscontract tussen de scholen van de Scholengemeenschap GeNi en het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding vzw, Kluisweg 13, 9400 Ninove, wordt opgeheven.

 

Artikel 2

 

Het bijgevoegde beleidscontract tussen de scholen van de Scholengemeenschap GeNi en het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding vzw, Kluisweg 13, 9400 Ninove, wordt goedgekeurd.

Het beleidscontract treedt in werking op 1 september 2014.

 

Artikel 3

 

Het beleidscontract is van toepassing op de hierna opgesomde scholen:

- Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met administratieve vestigingsplaats Parklaan, Parklaan 11, 9400 Ninove en vestigingsplaats Seringen – instellingsnummer 023218

- Stedelijke Basisschool Denderwindeke met administratieve vestigingsplaats Denderwindeke, Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke – instellingsnummer 023523

- Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met administratieve vestigingsplaats Nederhasselt, Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt en vestigingsplaats Voorde – instellingsnummer 023226

- Stedelijke Basisschool Appelterre met administratieve vestigingsplaats Appelterre-Dorp 48, 9400  Appelterre en vestigingsplaats Appelterre-Dorp 13A – instellingsnummer 113589.

 

Artikel 4

 

Afschrift van deze beslissing zal meegedeeld worden aan de directies van de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove en aan de directeur van het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding vzw Ninove.