GR20140619 punt 10: onderwijs - lokaal flankerend onderwijsbeleid - sociale voordelen - actualisering remgeld ochtend- en avondtoezicht

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 33, gewijzigd bij de wet van 11  juli 1973 en het decreet van 5 juli 1989;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen, zoals gewijzigd;

 

Gelet op het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, inzonderheid hoofdstuk II, afdeling I: sociale voordelen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 oktober 1991, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 18 juni 1992, waarbij het principe werd goedgekeurd voor het organiseren van ochtend-, middag- en avondtoezicht voor alle basisscholen op het grondgebied van Ninove, aangezien er geen onderscheid mag gemaakt worden tussen de leerlingen van de basisscholen onder het beheer van het stadsbestuur en de leerlingen van de vrije en gemeenschapsscholen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2001 waarbij de bedragen van het remgeld van de gebruikers van het sociale voordeel en het brutoloon van de toezichters werden vastgesteld in euro;

 

Overwegende dat het stadsbestuur als verstrekker van het sociale voordeel het remgeld, zijnde het bedrag dat door de verstrekker van het sociale voordeel wordt gevraagd aan de gebruikers van het sociale voordeel, bepaalt;

 

Overwegende dat het opportuun is om het bedrag van het remgeld voor het ochtend- en avondtoezicht te actualiseren;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

 

Beslist,

 

 

met 23 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

5 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

Vanaf 1 september 2014 wordt het remgeld voor het ochtend- en avondtoezicht vastgesteld op:

- ochtendtoezicht: € 1,50 per schooldag per leerling – maximum één uur

- avondtoezicht: € 1,50 per schooldag per leerling – maximum één uur.

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal meegedeeld worden aan de bevoegde instanties.