GR20140619 punt 1: politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie - dienst operaties

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 betreffende de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;

 

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op 1 januari 2002;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2012 voor wat betreft het operationeel kader;

 

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

 

Gelet op de aanwezigheid van de waarnemend korpschef van de lokale politie bij de bespreking van onderhavige beslissing;

 

Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

1 hoofdcommissaris van politie

5 commissarissen van politie (waarvan 1 uitdovend)

15 hoofdinspecteurs van politie (waaronder 1 politieassistent)

53 inspecteurs van politie

2 agenten van politie;

 

Overwegende dat INP Rudi Van Nuffel – personeelslid van de dienst operaties - op 1 januari 2015 met vervroegd rustpensioen gaat;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst operaties vacant te verklaren om de uitvoering van deze dienst niet te hypothekeren;

 

Gelet op artikel VI.II.8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten voorziet dat een vacant verklaarde betrekking ingevuld wordt via het systeem van de mobiliteit;

 

Overwegende dat het aangewezen is voormelde betrekking van inspecteur van politie voor de dienst operaties via mobiliteit aan te wijzen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst operaties wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

 

Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:

Operationeel personeel – Inspecteur van politie

 

Functiebeschrijving:

-    kan worden belast met de dienst interventie, met het onthaal of met verkeer;

-    staat in voor het eerste contact met de burger ofwel naar aanleiding van een politionele tussenkomst op het terrein ofwel op het commissariaat;

-    stelt de nodige documenten op naar aanleiding van een politionele tussenkomst (vb. melding, proces-verbaal, ….);

-    wordt geacht in te spelen op de behoeften van de bevolking, de verwachtingen van de burger te kennen en rekening te houden met deze elementen in het contact met de burger;

-        staat in voor een correcte doorverwijzing van de burger, indien dit nodig is, naar de desbetreffende bevoegde dienst;

-        kan deel uitmaken van HYCAP;

-    kan gevraagd worden allerhande stukken te betekenen;

-    levert de nodige attesten of documenten af aan de burger (vb. verlies van IK, …);

-    kan worden ingezet voor deelname aan de uitvoering van opdrachten van federale aard, alsmede voor de uitvoering van ordediensten. De medewerker kan deel uitmaken van de opvorderbare capaciteit;

-    werkt tijdig en correct zijn PV's af;

-    voert de taken uit die aan de directie operaties worden toevertrouwd door de korpsleiding;

-    werkt in een 24-urenpermantiesysteem;

-    voert de interventiebeurten of onthaalbeurten uit in overeenstemming met de regels die gelden binnen de directie operaties en volgens een beurtrol;

-    neemt deel aan acties georganiseerd in het raam van de lokale veiligheidsproblematiek;

-    wordt bij de uitvoering van projecten en actieplannen zowel in het gerechtelijk als in het bestuurlijk domein;

-    heeft de mogelijkheid opleidingen te volgen. Deze kunnen worden opgelegd;

-    onderhoudt nauwe contacten met de teamchef;

-    staat zelf in voor de doorstroming van de informatie.

 

Profiel:

-    beschikt over de kennis, de vaardigheden en de fysieke inzetbaarheid die elk van een personeelslid na de basisopleiding kan worden gevraagd;

-    moet rekening houden met onregelmatige dienstprestaties, zowel tijdens de week als tijdens het weekend;

-    moet rekening houden met de inzet voor onverwachte en onvoorziene diensten;

-    moet in teamverband kunnen werken en moet daartoe over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden beschikken;

-    is bereid de nodige opleidingen te volgen;

-    neemt voldoende initiatief om zichzelf te bekwamen;

-    moet kennis hebben van de binnen de politiezone gebruikte informaticamiddelen;

-    het optreden van de medewerker wordt gekenmerkt door objectiviteit en neutraliteit;

-    draait mee in een 24-urenpermanentiesysteem;

-    in het bijzonder wordt aandacht geschonken aan:

zelfbeheersing,

koelbloedig optreden en stressbestendigheid,

klantgericht denken,

zin voor maat,

orde, methode, netheid en stiptheid,

handigheid om met mensen om te gaan,

verantwoordelijkheidszin en gezonde ondernemingszin.

-    leeft de waarden en normen binnen de geïntegreerde politie, en in het bijzonder binnen de politiezone Ninove, na.

 

Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Ninove – Onderwijslaan 75 – 9400 Ninove

 

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: CP Dirk Hutsebaut – Diensthoofd operaties – Onderwijslaan 75 – 9400 Ninove – 054 31 32 19

 

Wijze van selectie: advies van een selectiecommissie

 

Geen Specifieke evaluatie

 

Vereiste bijzondere bekwaamheden: nihil

 

Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader van de lokale politie:

-       Korpschef of de door hem aangewezen officier – voorzitter;

-       Officier van een korps van de lokale politie;

-       Een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met een graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn. Bij gebrek, een operationeel personeelslid van het eigen korps onder wiens gezag de kandidaat zijn ambt zal uitoefenen (zelfde graadvereiste).

De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.

 

Artikel 2

Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van inspecteur van politie voor de dienst operaties die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.

 

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de Federale Politie – Algemene directie van de Ondersteuning en het Beheer – Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.