GR20140424 punt 15: sport - voetbalterrein Okegem - aanpassing gebruiksvergoeding op basis van bijkomende investeringen

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2001 waarbij de gebruiksovereenkomst voor het gebruik van de voetbalinfrastructuur te Okegem door Panters Okegem goedgekeurd werd;

 

Gelet op artikel 5 van de gebruiksovereenkomst, waarin bepaald wordt dat de gebruiksvergoeding aangepast wordt indien de stad een bijkomende investering doet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 september 2001 waarbij voor Panters Okegem een investeringstoelage van € 24.789,00 voor renovatiewerken werd goedgekeurd;

 

Gelet op de besluiten van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2001 en 09 augustus 2007 waarin de uitbetalingen voor een totaalbedrag van € 14.542.83 werden goedgekeurd;

 

Overwegende dat er een restsaldo was van € 10.246,17, maar dat er in het budget 2014 € 10.000 werd ingeschreven;

 

Overwegende dat Panters Okegem met een restsaldo van € 10.000 akkoord ging;

 

Overwegende dat het totale investeringsbedrag hierdoor op € 24.542,83 komt;

 

Overwegende dat de bijkomende vergoeding berekend wordt op 1% van de gedane investeringen door de stad;

 

Overwegende dat bijgevolg de bestaande gebruiksvergoeding vermeerderd wordt met € 245,43 gedurende 30 jaar vanaf 2015;

 

Overwegende dat de gebruiksvergoeding als volgt bepaald wordt;

-       van 01 maart 2015 – 28 februari 2031: € 765,99 + € 245,43

-       van 01 maart 2031 – 31 december 2044: € 245,43;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De aanpassing van de gebruiksvergoeding van Panters Okegem, op basis van de gedane investeringen door de stad, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De gebruiksvergoeding wordt als volgt aangepast:

-       van 01 maart 2015 – 28 februari 2031: € 765,99 + € 245,43

-       van 01 maart 2031 – 31 december 2044: € 245,43.