GR20140227 punt 5: Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - filiaal Haaltert - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

 

 

De raad

 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

 

Gelet op de onderwijsdecreten;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen muziek, woordkunst en dans en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 7 december 1967 waarbij overeenkomst betreffende de oprichting van een bijafdeling van de Stedelijke Muziekacademie van Ninove in de gemeente Denderhoutem werd goedgekeurd;

 

Gelet op artikel 13 van de op 27 december 1967 ondertekende overeenkomst tussen de stad Ninove en de filiaalgemeente Denderhoutem waarin bepaald is dat de overeenkomst afgesloten werd voor de duur van dertig jaar;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 september 1994 houdende goedkeuring van het principe tot splitsing op afstand van een aantal cursussen in het filiaal van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans vanaf het schooljaar 1994-1995;

 

Overwegende dat voormelde overeenkomst niet hernieuwd werd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 23 januari 2014 waarbij de samenwerkingsovereenkomsten tussen het stadsbestuur van Ninove en de gemeentebesturen van Roosdaal en Liedekerke voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans werden goedgekeurd;

 

Overwegende dat het opportuun is om de samenwerkingsovereenkomsten tussen het stadsbestuur Ninove en de gemeentebesturen van de filiaalgemeenten Haaltert, Liedekerke en Roosdaal op elkaar af te stemmen;

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met de filiaalgemeente Haaltert voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove;

 

Beslist,

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De bijgevoegde overeenkomst tussen het stadsbestuur van Ninove en het gemeentebestuur van Haaltert voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan het gemeentebestuur van Haaltert.