GR20140227 punt 28: Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van sport Marc Torrekens inzake het samenwerkingsverband tussen KVK Ninove en Osta Meerbeke en de aanleg van een kunstgrasveld

Volgende motivering wordt door de mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:

"Naar ik heb vernomen, werden er afspraken gemaakt omtrent een verregaande samenwerking tussen KVK Ninove en Osta Meerbeke, twee voetbalploegen op een steenworp van mekaar gelegen.

Deze samenwerking zou er komen met het oog op het indienen van een subsidieaanvraag voor de aanleg van een kunstgrasveld op de terreinen van KVK Ninove.

Hierover heb ik volgende vragen:

 

1/ Vereist dit een fusie tussen beide clubs of blijft het bij een intense samenwerking? Onder fusie versta ik een stamnummer, een naam…

 

2/ Aan welke voorwaarden moeten de clubs voldoen om aanspraak te kunnen maken op medewerking van de stad voor het indienen van de subsidieaanvraag?

 

3/ In het verleden werden al meerdere pogingen ondernomen om voetbalverenigingen te laten fusioneren/samenwerken. Dit kon tot op heden niet gerealiseerd worden. Met welk argument heeft men de betrokken voetbalclubs nu wel over de streep kunnen trekken?

 

4/ Werd er al een samenwerkingscontract opgesteld? Zoja door wie? Welke zijn de gemaakte afspraken inzake:

- gebruik infrastructuur (douches, parking, kantine…)

- plaatsvinden trainingen, matchen en tornooien

- financiële afspraken

- onderhoud accommodatie

 

5/ Voor hoeveel % zal de stad bijdragen in de kosten van de aanleg van het kunstgrasveld? Welke kosten vallen ten laste van de voetbalploeg(en)? Op welk subsidiebedrag rekent men?"