GR20140227 punt 24: Sport - AGB Ninove - samenstelling raad van bestuur - goedkeuring aanpassing

 

 

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 236;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2013 waarbij de samenstelling van de raad van bestuur en de leden van het directiecomité voor het autonoom gemeentebedrijf Ninove goedgekeurd werden;

 

Overwegende dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht is;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2010 waarbij de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Ninove werden aangepast, in het bijzonder op artikel 6 – samenstelling raad van bestuur;

 

Overwegende dat artikel 6 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf bepaalt dat het aantal leden van de raad van bestuur ten hoogste de helft van het aantal gemeenteraadsleden bedraagt maar met een absoluut maximum van twaalf, dat de leden van de raad van bestuur niet noodzakelijk lid van de gemeenteraad moeten zijn, dat de voorzitter van de raad van bestuur deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad bestaat uit 33 gemeenteraadsleden en dat bij de installatievergadering van de gemeenteraad de gemeenteraad bestond uit de volgende fracties:

- Open VLD: 9 gemeenteraadsleden;

- Forza Ninove: 9 gemeenteraadsleden;

- Sp.a-Groen: 6 gemeenteraadsleden;

- N-VA: 5 gemeenteraadsleden;

- CD&V: 4 gemeenteraadsleden;

 

Gelet op de mail van 12 februari 2014 waarbij de heer Bruno Van Der Haeghen, voor open VLD, zijn ontslag aanbiedt in de raad van bestuur van het AGB Ninove;

 

Gelet op de volgende voordracht voor de vervanging van de heer Bruno Van Der Haeghen:

- Open VLD: Kelly Goelens

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-       aantal raadsleden die aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 28

-       aantal ja-stemmen: 28

-       aantal nee-stemmen: /

-       aantal onthoudingen: /

Drie gemeenteraadsleden nemen niet deel aan de geheime stemming;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De volgende personen worden aangesteld als lid van de raad van bestuur van het AGB Ninove:

- Open VLD: Kelly Goelens

 

Artikel 2

Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.