GR20140227 punt 23: Sport - leveren en plaatsen landingsmat hoogspringen atletiek - goedkeuren opdracht

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk;

 

Overwegende dat de landingsmat voor het hoogspringen atletiek dringend aan vervanging toe is;

 

Overwegende dat de kostprijs voor de landingsmat geraamd wordt op € 10.000,00 exclusief BTW en dat hiervoor kredieten voorzien werden in het budget 2014 – VRZ 2014/001 / AR 235000 / BI 074000 / A 1/7/1/10;

Gelet op het bestek in bijlage;

 

Overwegende dat overheidsopdrachten tot € 85.000,00 mogen toegewezen worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Beslist,

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De opdracht voor het leveren en plaatsen van een landingsmat hoogspringen atletiek, geraamd op € 10.000,00 BTW inclusief, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

De opdracht zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure.

 

Artikel 3

De voorwaarden vermeld in het bestek worden goedgekeurd.