GR20140227 punt 20: Leefmilieu - subsidiereglement zwerfvuilacties - goedkeuring

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de meerjarenplanning van de stad Ninove waarin actie 4/7/5/3 is opgenomen, nl. opruimacties organiseren;

 

Overwegende dat door een subsidiereglement middelen kunnen bezorgd worden aan Ninoofse verenigingen die inspanningen doen om projecten op te zetten rond zwerfvuil of door deel te nemen aan acties georganiseerd door de stad;

 

Overwegende dat zwerfvuilacties sensibiliserend kunnen zijn om afval op een correcte manier in te zamelen en kunnen bijdragen tot een nette en aangename leefomgeving;

 

Overwegende dat deze subsidie kan uitbetaald worden onder de vorm van waardebonnen van de stad Ninove;

 

Overwegende dat in het budget 2014 kredieten voorzien zijn (€ 10.000) onder AR 614199, BI 032900, Actie 4/7/5/3 ; dat een deel van deze kredieten (€ 4.000) via interne kredietwijziging kunnen aangewend worden voor het uitbetalen van deze subsidie onder AR649000, BI032900, actie 4/7/5/3;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Binnen de middelen voorzien in het budget van de stad kunnen met ingang van 1 januari 2014 verenigingen of organisaties een toelage bekomen voor het inzamelen van zwerfvuil op het grondgebied van de stad Ninove. De toelage wordt toegekend onder de voorwaarden van dit reglement.

 

Artikel 2

 

Definities:

- vereniging of organisatie: een vereniging of organisatie met werking op het grondgebied van Ninove al dan niet aangesloten bij een stedelijke raad;

- zwerfvuil: alle afval dat we aantreffen op openbaar domein (bermen, voetpaden, oevers, parken, groenzones, ...)

- zwerfvuilactie: actie die op het grondgebied van Ninove plaats vindt en tot doel heeft het zwerfvuil op openbaar domein op te ruimen

 

Artikel 3

Er wordt een toelage van maximaal € 100 verleend per zwerfvuilactie per vereniging of organisatie die een zwerfvuilactie organiseert of deelneemt aan een zwerfvuilactie georganiseerd door de stad. De toelage wordt uitgekeerd onder de vorm van waardebonnen van de stad Ninove.

Een vereniging of organisatie kan maximaal 2 maal per jaar een toelage verkrijgen. Tussen de 2 zwerfvuilacties moet minstens 3 maanden zitten.

Opruimacties na privémanifestaties of op private terreinen komen niet in aanmerking voor een toelage.

 

Artikel 4

Om in aanmerking te komen moeten er minstens 10 leden van de vereniging of organisatie deelnemen aan de zwerfvuilactie en moet minstens 1,5 km opgeruimd worden.

De vereniging of organisatie krijgt € 50 euro toelage voor een traject dat minstens 1,5 km behelst.

De vereniging of organisatie krijgt € 100 euro toelage voor een traject dat minstens 3 km behelst.

De vereniging of organisatie bezorgt 1 maand voor de zwerfvuilactie aan het stadsbestuur een lijst met de straten bermen, pleinen,... die zullen opgeruimd worden.

Deze aanvraag bevat:

- de datum van de inzameling;

- het traject waarlangs zwerfvuil wordt opgeruimd;

- het vermoedelijke aantal deelnemers aan de actie;

- de plaats waar het ingezamelde afval wordt verzameld.

 

Deze aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Na de zwerfvuilactie bezorgt de vereniging of organisatie een deelnemerslijst op naam, adres en leeftijd van de deelnemers aan het stadbestuur.

Om veiligheidsredenen mogen geen kinderen zonder begeleiding van volwassenen deelnemen aan een zwerfvuilactie. 

 

Artikel 5

Het stadsbestuur stelt gratis zakken, beschermingshandschoenen en fluo-vestjes ter beschikking.

De zakken worden geplaatst op een vooraf bepaalde plaats in overleg met college van het burgemeester en schepenen.

Alle nodige maatregelen moeten in acht genomen worden bij het ruimen van zwerfvuil op de openbare weg. Onder meer het dragen van fluo-vestjes is verplicht.

Onmiddellijk na de zwerfvuilactie controleert een afgevaardigde van de stad de opgeruimde omgeving. Tijdens deze controle wordt verwacht dat direct na een zwerfvuilactie geen zwerfvuil meer aanwezig is. De afgevaardigde stelt hiervan een verslag op.

 

Artikel 6

Alle betwistingen over de uitvoering en de interpretatie van onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.