GR20140227 punt 2: Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - hoofdinspecteur van politie voor de dienst verkeer

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 betreffende de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

 

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op 1 januari 2002;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2012 voor wat betreft het operationeel kader;

 

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

 

Gelet op de aanwezigheid van de waarnemend korpschef van de lokale politie bij de bespreking van onderhavige beslissing;

 

Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

1 hoofdcommissaris van politie

5 commissarissen van politie (waarvan 1 uitdovend)

15 hoofdinspecteurs van politie (waaronder 1 politieassistent)

53 inspecteurs van politie

2 agenten van politie

 

Overwegende dat HINP Jozef Gillis op 1 juli 2014 met vervroegd rustpensioen gaat;

 

Overwegende dat de betrekking van hoofdinspecteur van politie zal vacant verklaard worden voor de dienst verkeer;

 

Overwegende dat het aangewezen is voormelde betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de dienst verkeer via mobiliteit aan te wijzen;

 

Gelet op artikel VI.II.8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten dat voorziet dat een vacant verklaarde betrekking ingevuld wordt via het systeem van de mobiliteit;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de dienst verkeer wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:

Operationeel personeel – Hoofdinspecteur van politie

Functiebeschrijving:

-    beschikt over de supervisie van basis– en hulpkader binnen de verkeersdienst.

-    waakt er over dat de aan de personeelsleden toevertrouwde taken uitgevoerd worden op een kwalitatieve manier en legt hierover, op initiatief of op vraag, rekenschap af aan de officier, verantwoordelijk voor de dienst verkeer.

-    kan, op initiatief of op vraag, taken uitvoeren die aan de inspecteur of agent toevertrouwd worden. In het bijzonder wordt hierbij gedacht aan deelname aan acties in het raam van de verkeersproblematiek, kantschriften.

-    onderhoudt contacten met interne en externe diensten.

-    dient op regelmatige basis overleg te plegen met het basis– en hulpkader en de officier van de dienst verkeer (deelnemen aan briefings binnen de dienst).

-    fungeert als back-up van de officier verkeer bij zijn afwezigheid bij vergaderingen inzake mobiliteit, maandelijkse vergaderingen inzake dienstplanning binnen de politiezone, e.d.

-    behandelt de adviezen van particulieren –stadsdiensten inzake verkeer en evenementen.

-    als A.P.O.-officier staat hij/zij in voor de verwerking van de A.P.O-dossiers.

-    als back-up van de officier verkeer houdt hij/zij toezicht op de administratie van de PVW en OI e.d.

-    treedt op als coördinator bij verkeersprojecten naar scholen en bedrijven.

-    staat in voor bijkomende opleidingen aan het basis- en hulpkader inzake nieuwe verkeerswetgevingen.

-    heeft de leiding en neemt deel aan de acties (tijdens de dag en 's nachts) uitgevoerd door de verkeersdienst (Alco, drugs in verkeer, zwaar vervoer e.d.). Hiertoe zal hij/zij de nodige operatieorders opstellen.

-    is verantwoordelijk voor het laten opmaken van de nodige politiebesluiten.

-    participeert in het beurtrolsysteem van de officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de PDK.

-    zal, indien nodig, deel uitmaken van de opvorderbare capaciteit, eigen aan zijn/haar graad.

Profiel:

-    dient over een brede professionele kennis te beschikken evenals over een zeer goede kennis van de verkeerswetgeving.

-    moet autonoom kunnen werken en deze kwaliteit bij de medewerkers kunnen stimuleren. Naast de eerder aangehaalde beroepskennis zijn inzet, motivatie, een heldere kijk en een gezonde ondernemingszin onontbeerlijk.

-    is in staat zijn team te leiden. Overleg binnen de ploeg van het verkeerspersoneel, spontane rapportering naar andere diensten (zowel gerechtelijk als bestuurlijk) en het samen zoeken naar mogelijk oplossingen bij het detecteren van probleemsituaties zijn onmisbare elementen.

-    naast de hiervoor aangehaalde contacten is het tevens noodzakelijk overleg te plegen en/of verantwoording af te leggen tegenover de burger of organisaties die deze vertegenwoordigen (verkeerscommissie, woonraden, vergaderingen inzake mobiliteit, e.d.).

-    moet het teamverband stimuleren, een goede groepsgeest kweken, gekoppeld aan een professionele collegialiteit.

-    communicatieve vaardigheden, luisterbereidheid en sociale ingesteldheid.

-    heeft een voorbeeldfunctie in de breedste zin van het woord: integriteit, respect, flexibiliteit en dienstbaarheid.

-    moet bereidheid tonen permanent klaar te staan. Rekening houdend met de omstandigheden schrikt hij/zij er niet van terug om niet geplande diensten of onregelmatige dienstprestaties uit te voeren.

-    is bereid om nachtprestaties uit te voeren.

-    dient de nodige assertiviteit aan de dag te leggen.

-    is bereid de opleiding te volgen of gevolgd te hebben inzake functionering– en evaluatietechnieken.

-    is bereid de opleiding te volgen of gevolgd te hebben inzake mentorship.

-    bekwaam zijn zowel zelfstandig  als in teamverband te kunnen werken.

-    bezield zijn van een geest van dienstverlening.

-    motivatie om de medewerkers te stimuleren en op te leiden.

-    steeds bereid zijn om de interne werking binnen de organisatie te verbeteren en de kwaliteit van het werk op te drijven.

-    klantvriendelijk ingesteld zijn.

-    kennis van projectwerking en verkeerswetgeving is noodzakelijk.

-    ervaring met administratief werk.

Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Ninove – Aalstersesteenweg 26A – 9400 Ninove

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: CP Benny Van Holder – Diensthoofd verkeer – Aalstersesteenweg 24 – 9400 Ninove – 054 31 89 16

Wijze van selectie: advies van een selectiecommissie

Geen Specifieke evaluatie

Vereiste bijzondere bekwaamheden: nihil

Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader van de lokale politie:

-       Korpschef of de door hem aangewezen officier – voorzitter;

-       Officier van een korps van de lokale politie;

-       Een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met een graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn. Bij gebrek, een operationeel personeelslid van het eigen korps onder wiens gezag de kandidaat zijn ambt zal uitoefenen (zelfde graadvereiste).

De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.

 

Artikel 2

Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van hoofdinspecteur van politie voor de dienst verkeer die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.

 

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de Federale Politie – Algemene directie van de Ondersteuning en het Beheer – Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.