GR20140227 punt 12: Openbare werken - Meerbeke - uitbreiding waterleidingsnet private verkaveling Edingsesteenweg 220 - Brielstraat, Meerbeke

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de Watergroep werd verzocht een ontwerp op te maken voor de uitbreiding van het waterleidingsnet voor de bevoorrading van een private verkaveling, gelegen hoek Edingsesteenweg 220 – Brielstraat, 9402 Meerbeke;

 

Gelet op de brief van 23 december 2013 van de Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, waarbij een voorstel werd ingediend voor de uitbreiding van het waterleidingsnet voor de private verkaveling, gelegen hoek Edingsesteenweg 220 – Brielstraat, 9402 Meerbeke;

 

Overwegende dat de aanpassingswerken voor 100% ten laste vallen van de verkavelaar, de heer André Claes;

Overwegende dat de Stedelijke Brandweer Ninove op 23 januari 2014 gunstig advies heeft verleend;

 

Beslist,

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De uitbreiding van het waterleidingsnet voor de private verkaveling, gelegen hoek Edingsesteenweg 220 – Brielstraat, 9402 Meerbeke, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

De uitbreidingskosten aan het waterleidingsnet zijn volledig ten laste van de verkavelaar, de heer André Claes.

 

Artikel 3

Afschrift van de beslissing zal worden gestuurd naar de Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent en naar de Watergroep, Nederwijk 263, 9400 Ninove.