GR20131219 punt 46: sport - subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding - goedkeuring aanpassing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;

 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van gemeentelijke subsidies;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2013 waarbij de meerjarenplanning voor de periode 2014-2019 goedgekeurd werd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2008 waarbij het subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten goedgekeurd werd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2008 waarbij het subsidiereglement voor sportverenigingen van sportieve vrijetijdsbesteding goedgekeurd werd;

 

Overwegende dat evenementen niet langer kunnen betoelaagd worden via de Vlaamse beleidssubsidie volgens artikel 4 van het uitvoeringsbesluit;

 

Overwegende dat hiertoe het vorige reglement werd herwerkt en dat de structurele werking van sportverenigingen voor fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding via hetzelfde reglement zullen ondersteund worden;

 

Overwegende dat de evaluatie van het vorige reglement en het herwerken van het nieuwe reglement werd uitgevoerd met een werkgroep uit de sportraad;

 

Gelet op het gunstig advies van de algemene vergadering van de sportraad op 14 november 2013;

 

Beslist,

 

 

met 20 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

9 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Artikel 1

 

Het volgende reglement voor beleidssubsidie aan sportclubs van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding wordt goedgekeurd:

 

I. Algemene voorwaarden

 

Art. 1:

Met het reglement 'subsidiëring sportverenigingen' wil het stadsbestuur Ninove de sportclubs begeleiden naar een betere werking en een hogere kwaliteit van sportbeoefening.

 

Art. 2:

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van haar leden op basis van de kwaliteitscriteria en parameters opgenomen in artikel 15 en 16.

 

Art. 3:

De gemeenteraad vertrouwt de bevoegdheid om subsidies toe te kennen aan de vereniging toe aan het college van burgemeester en schepenen volgens art. 43§1 van het gemeentedecreet.

 

Art. 4:

De subsidiëring in het kalenderjaar x wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging voor de periode 1 maart jaar x -1 tot eind februari jaar x.

Elke sportvereniging kan pas subsidies aanvragen na minimum 1 jaar te bestaan.

Sportverenigingen welke opgehouden hebben te bestaan, kunnen geen subsidies meer ontvangen.

 

Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken of volgende jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.

 

Art. 5:

De sportvereniging is erkend door de stad Ninove en voldoet dus aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.

 

Art. 6:

De beoefende sporttak staat vermeld op de sporttakkenlijst van bijlage V bij het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

 

Art. 7:

De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de sportvereniging ongeacht de ideologische of filosofische achtergrond op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.

 

Art. 8:

De sportvereniging heeft minimum 20 aangesloten sportende leden, tenzij de sportclub aangesloten is bij een Vlaamse of Belgische sportfederatie. Voor sportverenigingen die niet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie moet de meerderheid van de sportende leden in de gemeente wonen. Sportverenigingen met meer dan 25 sportende inwoners van Ninove zijn vrijgesteld van deze voorwaarde.

 

Art. 9:

De sportvereniging heeft ter bescherming van al haar sportende leden een jaarverzekering / seizoensverzekering voor lichamelijke ongevallen afgesloten. Dit moet aangetoond worden via een verklaring van de verzekeringsmakelaar waarin het polisnummer vermeld wordt wanneer de sportvereniging niet is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

 

Art. 10:

De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

 

Art.11:

De sportvereniging heeft een rekening op naam van de vereniging zelf.

Het bestuur van de sportvereniging bestaat uit minimum 3 personen, elk wonend op een verschillend adres die de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester uitoefenen.

 

Art. 12:

De sportverenigingen dienen zich bij hun subsidieaanvraag en bij het afleggen van de verantwoording voor de toegekende subsidies te schikken naar het algemeen reglement betreffende de aanvragen en de verantwoording van subsidies dat door de gemeenteraad in toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen zal goedgekeurd worden.

 

Art. 13:

De subsidie kan men verkrijgen door het volgen van de hierna omschreven procedure:

-          De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst.

Het aanvraagdossier is te verkrijgen tussen 1 januari en 31 januari.

-          De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 maart van het betrokken jaar, samen met de nodige bewijsstukken.

-          De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 15 juni van jaar x.

-          De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 15 september van het betrokken jaar.

 

II. Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen

 

Art. 14:

De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van de hieronder beschreven doelstellingen.

 

Thema: Structuur van de sportvereniging

Doelstellingen

 • De sportvereniging beschikt over een transparante structuur met duidelijk omschreven functies
 • De sportvereniging voert een open communicatie
 • De sportvereniging is betrokken bij het gemeentelijk sportbeleid

 

Thema: Kwaliteitsvolle begeleiding van leden van de sportvereniging

Doelstellingen

 • De sportvereniging beschikt over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader
 • De sportende leden kunnen gebruik maken van kwaliteitsvolle infrastructuur

 

Thema: Thema aanbod en doelgroepen

Doelstellingen

 • De sportvereniging werkt rond specifieke doelgroepen met het oog op het vergroten van toegankelijkheid en diversiteit
 • De leden van de sportvereniging krijgen een regelmatig en aantrekkelijk activiteitenaanbod op de verschillende niveaus aangeboden.

 

Art. 15:

Om de doelstellingen vermeld in art. 14 te bekomen worden de kwaliteitscriteria gegroepeerd in vijf vier clusters. Aan elke cluster wordt een bepaald bedrag gekoppeld, wat verdeeld wordt op basis van criteria met parameters. Minstens 51% van het totaalbedrag van elk reglement zal besteed worden aan uitsluitend kwaliteitscriteria volgens de consensus tussen het kabinet-Bloso-ISB.

 

Cluster 1:

 • Aantal jeugdleden (tot en met 18 jaar)
 • Aantal volwassen leden (+18)
 • Aantal bestuursleden
 • Lid van de sportraad
 • Aanwezigheden op de algemene vergadering
 • Lid van een sportfederatie
 • Tekenen van de engagementsverklaring kansenpas
 • Clubstructuur is vzw
 • Actuele website
 • Meewerken aan activiteiten van sportdienst, regio, scholen en BKO

 

Cluster 2:

 • Aantal gediplomeerde trainers
 • Gevolgde vorming en bijscholing (bestuurders en trainers)
 • Organisatie stage voor clubleden
 • Afzonderlijk aanbod met specifieke begeleiding

 

Cluster 3:

 • Individuele prestaties en selecties
 • Aantal jeugdploegen in competitie

 

Cluster 4:

 • Aankoop sportspecifiek materiaal
 • Kwaliteitsvolle infrastructuur
 • Energiekosten

 

Art. 16

De punten die toegekend worden per parameter zijn als volgt: (** is geen kwaliteit)

Cluster 1:

-          Aantal sportende jeugdleden (tot en met 18):                1p/3 leden **

-          Aantal sportende volwassen leden (+18):                                   1p/10 leden **

-          Bestuursleden met specifieke functies (voorzitter, secretaris, penningmeester,…)

Min. 3 bestuursleden tot 59 leden:                                              3p **

Min. 4 bestuursleden bij 60-79 leden                               5p **

Min. 5 bestuursleden bij 80-99 leden                               7p **

Min. 6 bestuursleden vanaf 100 leden                             9p **

+ 1 bestuurslid per 100 leden extra                                2p extra**

-          Lid van de sportraad:                                                       5p

-          Aanwezigheden op AV:                                                     2p/AV

-          Lid van erkende Vlaamse sportfederatie:                       10p

Lid van een 'niet erkende Vlaamse' sportfederatie:         5p **

Geen lid van een sportfederatie                                       0p **

-          Clubstructuur is een vzw:                                                 15p

-          Engagement kansenpas:                                                5p

-          Actuele website van club < 100 leden:                            5p

Actuele website van club vanaf 100 leden:                                  8p

-          De club werkt mee (min. 5 uur) aan een activiteit van de sportdienst Ninove, de regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen, de scholen of BKO uit Ninove:

 

Jeugd

Volwassenen

Lid van het dagelijks bestuur van de sportraad

2

Gediplomeerde lesgever die les geeft

3

1

Effectieve partner in de organisatie (ook vrijwilligers doen mee) zonder projectsubsidies

2

2

 

Cluster 2:

De trainer is de eigenlijke lesgever tijdens de trainingen in de week en hij is de coach bij wedstrijden. De jeugdcoördinator telt niet mee.

Een trainer die meerdere groepen traint en coacht (met verschillende trainingsuren) kan voor maximum 2 groepen in aanmerking komen (zie inlichtingenblad).

 

-          Trainer zonder diploma met 3 jaar ervaring binnen de club:         1p**

      Initiator in betrokken sporttak:                                                      4p

      Trainer B, regent LO, licentiaat LO                                                  8p

      Trainer A, regent of licentiaat LO met trainer B diploma:             12p

      VTS Toptrainer, regent of licentiaat LO met trainer A diploma:    15p

 

-          Gevolgde relevante vorming en bijscholing, de cursus moet door de club bekostigd worden:

Infoavond of vorming minder dan 5 uur:                         1p/persoon

      Vorming meer dan 5 uur zonder examen:                                   3p/persoon

      Vorming + geslaagd examen meer dan 5 uur:                6p/persoon

      Organisatie door club van cursus EHBO:                          10p

      (minimum 20 uur)

 

-          Organisatie stage voor clubleden (min 10 uur sport/stage) buiten de reguliere werking:          5p

 

-          De club heeft bij haar reguliere werking een aanbod specifiek naar mensen met een beperking onder leiding van gespecialiseerde begeleiders, met minimum 5 aangesloten leden met een beperking:                      10p

 

-          De club heeft naast de reguliere werking voor volwassenen een reguliere werking voor 55+ met afzonderlijke gediplomeerde trainers en trainingsuren en met minimum 10 aangesloten leden van +55:      5p

 

-          De club heeft naast de reguliere werking voor volwassenen een reguliere werking voor de jeugd met afzonderlijke gediplomeerde trainers en trainingsuren en met minimum 10 aangesloten jeugdleden  (-18):           10p

 

Cluster 3:

-          Aantal jeugdploegen in competitie, enkel voor ploegsporten, dit is de enige competitie van de sporters:

 

O.l.v. gediplomeerde trainer

niet o.l.v. gediplomeerde trainer **

Jeugdploeg

12p

5p

 

-          Individuele prestaties en selecties, de club = min 5 individuele leden **

Elk kampioenschap telt 1 keer mee en wordt niet opgedeeld in disciplines. Enkel de hoogste podiumplaats van de kampioen telt mee per discipline.

Deelname van club aan het provinciaal kampioenschap:             1p

1e plaats op provinciale kampioenschappen:                               1p

Deelname van club aan het Vlaams kampioenschap:                  2p

1e plaats op Vlaamse kampioenschappen:                                              2p

Deelname van club aan het Nationaal kampioenschap:               3p

Podiumplaats op Nationale kampioenschappen:                         3p

Deelname van club aan internationale tornooien:                                   5p

Bij ploegsporten telt een selectie van een clublid voor de provinciale, Vlaamse of nationale ploeg mee als deelname aan de kampioenschappen, hier tellen geen podiumplaatsen.

 

Cluster 4:

-          Aankoop sportspecifiek materiaal:

Het sportmateriaal moet aangekocht worden door de club en voor de club (geen persoonlijk materiaal) en de kosten moeten aangetoond worden aan de hand van officiële facturen en een overschrijvingsbewijs of terug te vinden zijn in de boekhouding.

€ 0,00        - € 250:             2p

€ 251         - € 500:             4p

€ 501         - € 750:             6p

€ 751         - € 1000:           8p

€ 1001       - en meer:       10p

 

De punten voor infrastructuur kunnen pas in aanmerking komen wanneer het beheer door de club zelf gebeurt (= niet-gemeentelijke infrastructuur, recht van opstal,…) en de kosten terug te vinden zijn in de officiële balans en resultatenrekening (vzw's) of op factuur gericht aan de club zelf.

-          Certificaat brandveiligheid:                                               5p

-          Voldoet aan de eisen van de federatie:                5p

Dit is aan de technische eigenschappen van de sportterreinen (voor competitie) zoals juiste afmetingen, hoogte, ondergrond,…

-          Coördinatie van het gebouw bij 1 persoon:                     2p

-          Energiekosten, (water, gas, elektriciteit) **:

€ 0,00                   - € 500:                       1p

€ 501                     - € 1000:                     2p

€ 1001                   - € 1500:                     3p

€ 1501                   - € 2000:                     4p

€ 2001                   - € 2500:                     5p

€ 2501                   - € 3000:                     6p

€ 3001                   - € 3500:                     7p

€ 3501                   - € 4000:                     8p

€ 4001                   - € 4500:                     9p

€ 4501                   - € 5000:                     10p

€ 5001                   - en meer:                  11p

 

Art. 17

Door een aanvraag tot subsidiëring in te dienen, verklaart de vereniging zich akkoord met het reglement.

 

Art. 18

Indien zich zaken voordoen die niet in dit reglement zijn voorzien, zal het college van burgemeester en schepenen hierin een principebeslissing nemen die ter advies zal worden voorgelegd aan de sportraad. Daarna wordt de gewone procedure verder gevolgd.

 

Artikel 2

 

Het vorige reglement voor subsidiëring van sportverenigingen van fysiek actieve sporten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 november 2008, wordt opgeheven.

 

Artikel 3

 

Het vorige reglement voor subsidiëring van sportverenigingen van sportieve vrijetijdsbesteding, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 november 2008, wordt opgeheven.

 

Artikel 4

 

Dit reglement wordt overgemaakt aan het BLOSO.