GR20131219 punt 37: openbare werken - verplaatsen openbare verlichtingspaal - Centrumlaan 89 te Ninove

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de rondzendbrief LNE/2007/1 betreffende de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten van de "in house" aanbestedingen;

 

Overwegende dat de rondzendbrief LNE/2007/1 twee belangrijke voorwaarden bevat wanneer de overheid niet verplicht is om de wetgeving van de overheidsopdrachten toe te passen, met name:

      1. de aanbestedende overheid dient toezicht uit te oefenen op de overheid zoals op zijn eigen

          diensten;

      2. en die tegelijkertijd het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van het

          lichaam of de lichamen die hem beheersen;

 

Gelet op de e-mail van 17 september 2013 van bouwheer Gert Janssens van de appartementsgebouwen in opbouw langs de Centrumlaan ter hoogte van nr 89 met de vraag de openbare verlichtingspaal 7111 te verplaatsen;

 

Overwegende dat in de huidige toestand de verlichtingspaal links van de gemeenschappelijke inrit voor Residentie Limoncello en het sociaal huisvestingcomplex staat en dat links van deze inrit een 4 meter brede brandweg dient aangelegd te worden;

 

Overwegende dat de nieuwe positie van de paal best op 6 meter links van de keermuur van de reeds gemaakte inrit komt;

 

Gelet op de fotodocumentatie;

 

Overwegende dat aan Intergem werd gevraagd een prijsofferte op te maken;

 

Gelet op de prijsofferte ten bedrage van € 684,73 btw verlegd waaruit blijkt dat volgende werken zullen worden uitgevoerd:

 

-          verplaatsen mast >5 m & armat & OGOV – aansluiting € 634,91, btw verlegd

-          uitbraak & herstel losse bestraling                                    49,82, btw verlegd;

 

Overwegende dat deze kosten voor het verplaatsen van de openbare verlichtingspaal ten laste van de bouwheer vallen zijnde Promobuild, Ter Heidelaan 54a te 3200 Aarschot, omdat het de uitvoering van een bouwproject betreft met een economische meerwaarde ten voordele van de bouwheer;

 

Overwegende dat voor de financiering van de openbare verlichtingswerken in het budget van de meerjarenplanning de volgende bedragen worden ingeschreven voor het bijplaatsen/wegnemen en verplaatsen van armaturen in het budget 2014 een bedrag van € 8.000 onder AR 228007, BI 067000 en AP 4/4/1;

 

Gelet op artikel 156 van het gemeentedecreet;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De verplaatsing van de openbare verlichtingspaal 7111 ter hoogte van de Centrumlaan nr 89 voor Intergem ten bedrage van € 684,73 btw verlegd, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De stad zal de kosten van de verplaatsing van de openbare verlichtingspaal 7111 ter hoogte van de Centrumlaan nr 89, factureren aan de bouwheer zijnde Promobuild, Ter Heidelaan 54a te 3200 Aarschot.