GR20131219 punt 20: gemeentebelastingen - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 maart 2013 houdende aanpassing van artikel 2 van de contante belasting op het afleveren van administratieve stukken voor een termijn, eindigend op 31 december 2018;

 

Gelet op de brief van de FOD Binnenlandse Zaken van 26 november 2013 waarin, naar aanleiding van de indexering op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex, de bedragen meegedeeld worden die van toepassing worden vanaf 1 januari 2014;

 

Overwegende dat het in het kader van de meerjarenplanning het passend is de stadsbelasting te verhogen;

 

Overwegende dat het in het kader van de meerjarenplanning het passend is de stadsbelasting te verhogen waardoor de contante belasting als volgt wordt vastgesteld:

 

Overzicht belastingen

F.O.D.

Stadsbelasting

Totaal

- Elektronische identiteitskaarten van een Belg vanaf 12 jaar (eID) – 1e aflevering

 

- Elektronische vreemdelingenkaart van een vreemdeling vanaf 12 jaar (EVK) - 1aflevering

 

- eID/EVK dringende procedure

 

- eID/EVK zeer dringende procedure

€ 15,20

 

 

€ 15,20

 

 

€ 116,90

 

€ 181,30

€ 4,80

 

 

€ 4,80

 

 

€ 8,10

 

€ 8,70

€ 20

 

 

€ 20

 


€ 125

 

€ 190

- Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen minder dan 12 jaar (KIDS-ID)

 

- KIDS-ID bij verlies of diefstal

 

- KIDS-ID dringende procedure

 

- KIDS-ID zeer dringende procedure

€ 6,10

 

 

€ 6,10

 

€ 109,80

 

€ 174,20

€ 3,90

 

 

€ 3,90

 

€ 5,20

 

€ 5,80

€ 10

 

 

€ 10

 

€ 115

 

€ 180

 

Beslist,

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

13 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Het belastingreglement van 11 maart 2013 wordt vanaf 1 januari 2014 opgeheven en vanaf dan door volgende bepalingen vervangen:

 

Artikel 1

 

Vanaf 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2018 wordt, ten behoeve van de stad, onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of andere stukken.

De belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de stad op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

 

Artikel 2

 

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

 

Overzicht belastingen

F.O.D.

Stadsbelasting

Totaal

- Elektronische identiteitskaarten van een Belg  vanaf 12 jaar (eID) – 1e aflevering

 

- Elektronische vreemdelingenkaart van een vreemdeling vanaf 12 jaar (EVK) - 1aflevering

 

- eID/EVK dringende procedure

 

- eID/EVK zeer dringende procedure

€ 15,20

 

 

€ 15,20

 

 

€ 116,90

 

€ 181,30

€ 4,80

 

 

€ 4,80

 

 

€ 8,10

 

€ 8,70

€ 20

 

 

€ 20

 


€ 125

 

€ 190

- Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen minder dan 12 jaar (KIDS-ID)

 

- KIDS-ID bij verlies of diefstal

 

- KIDS-ID dringende procedure

 

- KIDS-ID zeer dringende procedure

€ 6,10

 

 

€ 6,10

 

€ 109,80

 

€ 174,20

€ 3,90

 

 

€ 3,90

 

€ 5,20

 

€ 5,80

€ 10

 

 

€ 10

 

€ 115

 

€ 180

- Identiteitsbewijs voor een kind van vreemde afkomst minder dan 12 jaar met foto – 1e aflevering, bij verlies of diefstal

€ 0

 

€ 1

 

€ 1

 

- Identiteitspasje voor kinderen minder dan 12 jaar zonder foto – 1e aflevering, bij verlies of diefstal

€ 0

€ 0

€ 0

- Oranje kartonnen immatriculatieattest voor vreemdelingen van buiten de EG  - 1e aflevering en duplicaat

€ 0

€ 1,50

€ 1,50

- Reispassen gewone procedure - 1e aflevering, bij verlies of diefstal

 

- Reispassen dringende procedure

 

- Reispassen minderjarigen gewone procedure

 

- Reispassen minderjarigen dringende procedure

€ 71

 

 

€ 240

 

€ 41

 

€ 210

€ 5

 

 

€ 5

 

€ 5

 

€ 5

€ 76

 

 

€ 245

 

€ 46

 

€ 215

- Trouwboekjes

 

- "boekje: wettelijk samenlevingscontract

€ 0

 

€ 0

€ 10

 

€ 10

€ 10

 

€ 10

- Internationaal rijbewijs – 1e aflevering, bij verlies of diefstal

 

- Voorlopige rijbewijzen: model 3, 18 en 36

1e aflevering

Duplicaat

 

- Rijbewijzen 'bankkaartmodel' – 1e aflevering, bij verlies of diefstal – omwisseling, wijziging gegevens door verhoging categorie of door medische schifting

 

€ 16

 

 

 

€ 20

€ 20

 

€ 20

 

 

 

€ 0

 

 

 

€ 5

€ 5

 

€ 5

 

 

 

€ 16

 

 

 

€ 25

€ 25

 

€ 25

 

 

 

 

Artikel 3

 

De belasting is contant te betalen. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en wordt de belasting een kohierbelasting.

 

Artikel 4

 

De verzending van het aanslagbiljet geeft aanleiding tot een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de datum van de inning van de belasting of, ingeval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de belasting. Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren; het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of vertegenwoordiger en vermeldt:

  1. 1.  de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt
  2. 2.  het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen
  3. 3.  of de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.

Van het bezwaarschrift zal schriftelijk ontvangst bericht worden binnen de 8 dagen na de verzending of de indiening van het bezwaarschrift.

 

Artikel 5

 

Inzake bezwaar, beroep en voorziening in cassatie wordt gehandeld zoals voorzien in het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

 

Artikel 6

 

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de gouverneur van de provincie.