GR20131219 AP5: interpellatie van raadslid Rudy Corijn i.v.m. het optreden van Clouseau tijdens de wettelconcerten op 9 augustus 2014

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie

 

ik vernam via de media dat er door de vzw Nep ( Ninove Events & Productions ) een optreden gepland wordt op 9 augustus 2014 van de ons aller bekende muziekgroep "  Clouseau ".

De voorverkoop start op 16/12/2013.

 

Vragen:

 

Kan het college mij melden op welke locatie dit evenement doorgaat ?

 

Werd er dienaangaande een aanvraag ingediend, conform de voorwaarden voorzien door de dienst evenementen? Zo ja, wanneer en gebeurde dit binnen de door de gemeenteraad goedgekeurde wettelijke termijnen ?

 

Werd er dienaangaande reeds een beslissing genomen door het schepencollege ?

 

Werd er bij het ( indien van toepassing) bij het nemen van de beslissing van het college rekening gehouden met eventuele adviezen van brandweer en politie, indien deze werden gevraagd ?

 

Welke ( eventuele ) adviezen werden er door de politie en diensten gemaakt ?

 

Werd er overlegd met de plaatselijke middenstand ? 

 

Werd er ter zake nagegaan of de inrichters of leden van de vzw voldoen aan alle deontologische normen om financiële of logistieke ondersteuning van de stad te bekomen?"