GR20131218 punt 7: Financiële dienst - O.C.M.W.-budget 2014 - kennisname

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van 29 juni 2012 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 148 tot 159;

 

Gelet op de beslissing van 2 december 2013 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van het O.C.M.W. werd vastgesteld;

 

Gelet op de beslissing van 18/19 december 2013 van de gemeenteraad waarbij het meerjarenplan 2014 - 2019 werd goedgekeurd waarin een gemeentelijke toelage van € 6.284.996,00 is voorzien;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2013 inzake het voorafgaand advies omtrent het ontwerp van meerjarenplanning 2014 – 2019, het ontwerp van budget 2014 en het ontwerp van budgetwijziging 2013/1;

 

Gelet op het besluit van 2 december 2013 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij het budget van het O.C.M.W. over het dienstjaar 2014 werd vastgesteld;

 

Overwegende dat de gemeentelijke toelage van 6.284.996,00 onder algemene rekening 740100 ingeschreven werd;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

Van het O.C.M.W.-budget 2014 wordt kennisgenomen. De gemeentelijke toelage voor het dienstjaar 2014 bedraagt € 6.284.996,00, conform het goedgekeurde meerjarenplan.

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

538.736

     A. Uitgaven

17.493.430

     B. Ontvangsten

18.032.166

         1.a. Belastingen en boetes

 

         1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

6.284.996

         1.c. Tussenkomst door deren in het tekort van het boekjaar

 

         2. Overige

11.747.170

 

 

II. Investeringen (B-A)

-825.000

     A. Uitgaven

825.000

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

-538.736

     A. Uitgaven

538.736

          1. Aflossingen financiële schulden

 

            a. Periodieke aflossingen

538.736

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasings

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-825.000

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.611.321

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

1.786.321

 

 

VII. Bestemde gelden

1.594.916

      A. Bestemde gelden voor exploitatie

369.916

      B. Bestemde gelden voor investeringen

1.225.000

      C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

191.405

 

Bestemde gelden

 

I. Exploitatie

369.916

Art. 160000 voorziening pensioenen voorzitters

Voorziening pensioenen voorzitters

0

369.916

 

 

II. Investeringen

1.225.000

Art. 177000 vooruitbet. Investeringen

deel reserve 177-rek

0

1.225.000

 

 

III. Overige verrichtingen

 

 

 

Totaal bestemde gelden

1.594.916

 

Artikel 3

 

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.