GR20131128 punt 4: Politie - aankoop, leveren, plaatsen en indienststellen van een kast met badgelezer voor het opbergen van radio’s, fototoestellen, gps- en gsm-toestellen, …

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken), en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP;

 

Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de provinciegouverneur betreffende het dubbel toezicht op politiemateries;

 

Overwegende dat de aankoop van een kast met badgelezer voor het opbergen van radio's, fototoestellen, gps- en gsm-toestellen, … zal bijdragen tot een verbeterde efficiëntie, minder schade, beduidend minder verliezenen minderadministratie;

 

Gelet op het collegebesluit van 8 november 2011 houdende gunning van de opdracht voor de aankoop van een sleutelkast;

 

Gelet op artikel 17 § 2. 1° f) van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het betreft werken, leveringen of diensten die omwille van hun technische of artistieke specificiteit of omwille van de bescherming van exclusieve rechten, slechts aan één bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener kunnen toevertrouwd worden (Err. B.St. 25-02-1997, p. 3743-4);

 

Overwegende dat deze aankoop een uitbreiding is van een systeem dat nieuw aangekocht werd in 2011 en dat dient aangesloten te worden op het bestaand systeem;

 

Overwegende dat deze aankoop wordt geraamd op maximum € 27.500 inclusief 21 % btw;

 

Overwegende dat voor de dekking van deze uitgaven voldoende kredieten beschikbaar zijn in de begroting 2013 – buitengewone dienst onder artikelnummer 330/744-51;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

De aankoop van een kast met badgelezer voor het opbergen van radio's, fototoestellen, gps- en gsm-toestellen, …, de levering, de plaatsing en de in dienststelling, geraamd op maximum

€ 27.500 inclusief 21 % btw, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De opdracht zal via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking worden gegund.