GR20131128 punt 33: Sport - autonoom gemeentebedrijf Ninove - verlenen van een investeringssubsidie

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2005 waarbij het AGB Ninove werd opgericht en waarbij de statuten werden goedgekeurd;

 

Overwegende dat het AGB Ninove actief is sinds 1 januari 2006;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2010 waarbij de statuten van het AGB Ninove werden aangepast;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 mei 2008 waarbij het aangepast sportbeleidsplan werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het dagelijks beheer van het AGB Ninove bekostigd wordt door de inkomsten en een exploitatiebijdrage door het stadsbestuur;

 

Overwegende dat voor investeringen aan het zwembad bij budgetherziening 2013 een krediet ingeschreven werd van € 15.900,00 op algemene rekening 664000 beleidsitem 074050 en actieplan 1 ;

 

Overwegende dat het AGB Ninove volgende investering reeds uitvoerde:

-          Herstelling trappen wildwaterbaan

en nog wenst uit te voeren:

-          Aanpassing PH regeling wildwaterbaan

-          Voorzien branddeur voor technisch lokaal;

 

Overwegende dat voor deze investeringen, conform het gemeentedecreet, de wet op de overheidsopdrachten zal toegepast worden of toegepast werden;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen kan gemachtigd worden tot het betaalbaar stellen van de subsidie op basis van in te dienen facturen en besluiten van de raad van bestuur/directiecomité;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De toekenning van een buitengewone toelage van € 15.900,00 aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het betaalbaar stellen van de subsidie, op basis van in te dienen facturen en besluiten van de raad van bestuur/directiecomité.