GR20131128 punt 21: Openbare werken - wegen- en rioleringswerken in de Eichemstraat, de Berrebroeckstraat, de Cauterdreef en de Ratissestraat - afkoppeling Voordebeek - goedkeuring ontwerp - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - aanvraag gewestbi

De raad

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2011 waarbij principiële goedkeuring werd verleend aan de gecombineerde uitvoering van het Aquafinproject 21.756 (aansluiting Eichemstraat – afkoppeling Voordebeek) en de verfraaiingswerken in de Eichemstraat, de Cauterdreef en de Berrebroeckstraat te Appelterre-Eichem;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2012 waarbij goedkeuring werd verleend aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de NV Aquafin en de stad Ninove voor het gecombineerd uitvoeren van de projecten 21.756 van Aquafin (aansluiting Eichemstraat - afkoppeling Voordebeek), het project NIV 3010 van Aquafin in opdracht van RioP (Berrebroeckstraat – Cauterdreef – Ratissestraat) en de verfraaiing van de wegenis in de Eichemstraat (gelegen binnen de werkzone van Aquafin), de verfraaiing van de wegenis in de Berrebroeckstraat – Cauterdreef – Ratissestraat (gelegen buiten de werkzone van Aquafin) en het erosiebestrijdingsproject ten noorden van de Berrebroeckstraat;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 waarbij het addendum bij de overeenkomst voor de studieopdracht uit te voeren door het studiebureau Astro-plan voor voornoemde projecten werd goedgekeurd;

 

Gelet op de brief van 14 juni 2013 van de Vlaamse Milieumaatschappij met als bijlage een kopie van het ministerieel besluit houdende toekenning van een gewestbijdrage, ten bedrage van € 325.105,66, voor bovengenoemde rioleringswerken berekend op basis van het voorontwerp;

 

Overwegende dat de Watergroep, in het kader van RioP, de begunstigde is;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 september 2013 waarbij de afsplitsing van het erosieproject van het globale dossier voor het project 21.7546 voor de aansluiting van de Eichemstraat, de afkoppeling van de Voordebeek en het RioP project NIV 3010 Berrebroeckstraat, Cauterdreef, Ratissestraat van Aquafin, werd goedgekeurd;

 

Gelet op het plannenbundel, het bestek van de raming voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken voor het project 21.756 met afkoppeling van de Voordebeek;

 

Gelet op de raming van de werken voor een totaal bedrag van € 1.806.214,44, als volgt verdeeld:

- deel ten laste van Aquafin: € 824.511,74, zonder btw

- deel ten laste van de stad: € 234.420,38 (+ € 49.228,27 (21 % btw)= € 283.648,65)

- deel ten laste van RioP (voor 100 % gesubsidieerd): € 271.464,80

- deel ten laste van RioP (niet gesubsidieerd): € 475.817,52;

 

Overwegende dat de uitvoeringstermijn werd vastgesteld op 140 werkdagen;

 

Overwegende dat de aannemer moet erkend zijn in de categorie C/C1 en /of E1, klasse 5, registratie categorie 00 of 05;

 

Overwegende dat de opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare aanbesteding;

 

Overwegende dat de NV Aquafin het opdrachtgevend bestuur is;

 

Overwegende dat voor de financiering van de studiekosten in het budget van 2013 een bedrag van € 200.000 beschikbaar is;

 

Overwegende dat wordt voorgesteld om voor de studie- en de uitvoeringskosten in het budget van de meerjarenplanning van 2014 een bedrag van € 150.000 in te schrijven en in 2015 een bedrag van € 165.000 in te schrijven;

 

Gelet op artikel 156 van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de opmerking van de financieel beheerder dat op dit ogenblik onzeker is of de vermelde bedragen wel zullen kunnen ingeschreven worden in het meerjarenplan;

 

 

Beslist,

 

 

met 22 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

9 onthoudingen  (Jacques Timmermans, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Artikel 1

 

De ontwerpbundel van het project 21.756, aansluiting Eichemstraat – afkoppeling Voordebeek wordt goedgekeurd mits de geraamde prijs van € 1.806.214,44, exclusief btw, waarvan € 283.648,65, 21 % btw inclusief, ten laste van de stad Ninove.

 

Artikel 2

 

De gunning van de opdracht bij wijze van openbare aanbesteding en de voorwaarden vermeld in het lastenboek worden eveneens goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

De bundel wordt voor het verkrijgen van de maximale gewestbijdrage door RioP opgestuurd naar de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht, Kern-Rio, Diestsepoort 6 – bus 73 te 3000 Leuven.