GR20131128 punt 16: Gemeentebelastingen - retributie op het plaatsen van advertenties in het stedelijk informatieblad - aanpassing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet,

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2005 houdende wijziging van de publiciteitstarieven vanaf de jaargang 2006;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2007 houdende verrekening van btw op publiciteitstarieven voor advertenties in het stedelijk informatieblad Ninove Info;

 

Overwegende dat de eenheidsprijzen dateren van 27 oktober 2005;

 

Overwegende dat door de stijging van de kostprijs voor de bedeling via de post het aangewezen is de tarieven te herzien;

 

Overwegende dat, gelet op de inflatie, het passend is de tarieven jaarlijks te indexeren;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2007 wordt opgeheven en vanaf 1 januari 2014 door volgende bepalingen vervangen:

 

Artikel 1

 

De retributie voor het plaatsen van advertenties in het stedelijk informatieblad wordt als volgt vastgesteld:

 

Kaft (A4 - 4 kleuren)

 

A. Achterzijde (buitenkant)

 

1 pag.: € 1.044/inlassing + € 219,24 (21% BTW) = € 1.263,24/inlassing (BTW incl.)

 

B. Binnenzijde (vooraan of achteraan)

 

1 pag.: € 744/inlassing + € 156,24 (21% BTW) = € 900,24/inlassing (BTW incl.)

1/2 pag.: € 390/inlassing + € 81,90 (21% BTW) = € 471,90/inlassing (BTW incl.)

1/4 pag.: € 210/inlassing + € 44,10 (21% BTW) = € 254,10/inlassing (BTW incl.).

 

Binnenbladzijden (A 4 - 4 kleuren)

 

1 pag.: € 570/inlassing + € 119,70 (21% BTW) = € 689,70/inlassing (BTW incl.)

1/2 pag.: € 324/inlassing + € 68,04 (21% BTW) = € 392,04/inlassing (BTW incl.)

1/4 pag.: € 180/inlassing + € 37,80 (21% BTW) = € 217,80/inlassing (BTW incl.)

1/8 pag.: € 108/inlassing + € 22,68 (21% BTW) = € 130,68/inlassing (BTW incl.)

 

Artikel 2

 

De tarieven opgenomen in artikel 1 worden jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen. Ze worden op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar volgens de formule R x i waarbij:

                                                                                   I

R= tarief zoals vastgesteld in artikel 1

i = de index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2014 bij de eerste aanpassing, i.e. januari 2015

I = index van de maand december 2013 (basis 2004=100).

 

Artikel 3

De retributie wordt betaald door de adverteerder na de publicatie van de advertentie en na ontvangst van de factuur.

 

Artikel 4

 

Bij gebrek aan betaling zal de invordering geschieden overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

 

Artikel 5

 

Een afschrift van dit besluit zal aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen gestuurd worden.