GR20131128 punt 13: Onderwijs - stedelijke kleuterschool Parklaan-Denderwindeke en stedelijke lagere School Denderwindeke - overeenkomst tussen schoolbestuur en schoolraad - goedkeuring

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad, inzonderheid artikel 27 en de desbetreffende ministeriële omzendbrief;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 maart 2023 waarbij het collegebesluit van 26 februari 2013 werd bekrachtigd, waarbij onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad het principe tot oprichting van twee schoolraden: één schoolraad voor de stedelijke basisschool Seringen-Nederhasselt en voor de stedelijke basisschool Voorde-Appelterre samen en één schoolraad voor de stedelijke kleuterschool Parklaan-Denderwindeke en voor de stedelijke lagere school Denderwindeke samen, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de directeur, het schoolbestuur en de schoolraad in een overeenkomst de procedureregels bepalen die bij het uitoefenen van de participatierechten in acht moeten genomen worden;

 

Overwegende dat in het bijzonder het vergaderritme wordt bepaald, evenals de wijze waarop de mededeling wordt verzekerd van de verslagen van de schoolraad;

 

Overwegende dat de overeenkomst bijkomende rechten en bevoegdheden aan de schoolraad kan toekennen;

 

Overwegende dat adviesbevoegdheid in overlegbevoegdheid kan worden omgezet;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

De overeenkomst met de schoolraad van de stedelijke kleuterschool Parklaan-Denderwindeke en de stedelijke lagere school Denderwindeke wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal worden meegedeeld aan de directies van de stedelijke kleuterschool Parklaan-Denderwindeke en van de stedelijke lagere school Denderwindeke.