GR20131024 punt 8: Secretariaat - Intergem - algemene vergadering in buitengewone zitting - donderdag 19 december 2013 - goedkeuring agenda en statutenwijzigingen - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het feit dat de stad voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 29 juli 2013 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Intergem die op 19 december 2013 plaatsheeft in het Hotel Beveren, Gentseweg 280, 9120 Beveren;

 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de stad overgemaakt werd;

 

Gelet op het feit dat het eerste agendapunt statutenwijzigingen omvat op basis van een voorstel uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 27 juni 2013;

 

Gelet op het feit dat de door te voeren statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in:

-          wijzigingen op verzoek van de toezichthoudende overheid ingevolge de gedeeltelijke goedkeuring van vorige statutenwijzigingen op de algemene vergadering van 28 juni 2012, cf. artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (regularisatie: artikel 11 punten 2 en 5 van artikel 12 punt 1);

-          wijzigingen in overeenstemming met het vernieuwde artikel 3.1.17. van het Energiebesluit (corporate governance comité: artikel 16);

-          aanpassingen ingevolge wijzigingen op 18 januari 2013 aan het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (artikelen 19 punt 4, 22, 24 lid A. punt 1 en artikel 27. lid B);

-          de uitbreiding van de bestaande vrijstelling belastingsheffing door de deelnemers op de opdrachthoudende vereniging tot de werkmaatschappij (artikel 38);

-          tekstverfijningen (artikel 8 lid B., artikel 18 punt 3 en artikel 24 lid A. punt 5);

 

Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 zoals gewijzigd op 18 januari 2013;

 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

met 27 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

Artikel 1

 

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Intergem dd. 19 december 2013:

       1.  Statutenwijzigingen – goedkeuring

            2.  Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2014

            3.  Uitkering voorschot op dividend 2013 – Bekrachtiging

            4.  Volmachtverlening inzake bestellingen van Intergem aan Eandis – Bekrachtiging

       5.  Statutaire benoemingen

       6.  Statutaire mededelingen.

 

Artikel 2

 

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Intergem.

 

Artikel 3

 

De vertegenwoordigers van de stad die zullen deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Intergem op 19 december 2013, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavig raadsbesluit.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.