GR20131024 punt 28: OW - gemeentelijke afvaardiging binnen de bekkenstructuren - aanduiding

De raad

 

Gelet op het wijzigingsdecreet integraal waterbeleid, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 19 juli 2013;

 

Overwegende dat de wijzigingen onder meer een vereenvoudiging van de planning, de overlegstructuren en de procedures van het integraal waterbeleid inhouden waardoor het deelbekkenniveau geïntegreerd wordt in het bekkenniveau zodat de waterschappen worden afgeschaft als overlegstructuur en enkel nog volgende overlegstructuren bestaan:

-          algemene bekkenvergadering:

  • vergadert 1 maal per jaar
  • alle steden en gemeenten die zich op het grondgebied van het bekken bevinden zetelen hierin evenals vertegenwoordigers van polders en wateringen, van de provinciebesturen, van het gewest en van de havenbedrijven
  • keurt het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplan goed en het jaarlijks bekkenspecifiek deel van het Wateruitvoeringsprogramma
  • bespreekt belangrijke projecten en doet voorstellen om een meer geïntegreerd logisch en samenhangend waterbeleid en –beheer binnen het bekken te realiseren

-          bekkenbureau:

  • vergadert 4 maal per jaar
  • bevat 1 gemeentelijke vertegenwoordiger per 25 gemeenten in de algemene bekkenvergadering
  • wordt verkozen door de algemene bekkenvergadering
  • adviseert de investeringsprogramma's van de waterbeheerders, bereidt de dossiers voor de algemene bekkenvergadering voor, organiseert thematisch overleg rond specifieke projecten of dossiers met alle betrokken actoren

-          gebiedsgericht en thematische overleg:

  • vergadert naargelang de noodwendigheid
  • met alle betrokken actoren

 

Overwegende dat de gemeenten volgende afgevaardigden kunnen aanduiden in hogervermelde overlegstructuren:

-          gemeentelijke mandataris en plaatsvervanger in de algemene bekkenvergadering

-          kandidaat afgevaardigde voor de steden en gemeenten in het bekkenbureau

-          ambtelijk contactpersoon voor het gebiedsgericht en thematisch overleg, bij voorkeur een leidinggevend ambtenaar die vertrouwd is met het beheer van waterlopen, rioleringen vergunningen, …

 

Gelet op de kandidatuur van schepen H. Evenepoel en raadslid K. van Den Driessche als afgevaardigde in de algemene bekkenvergadering;

 

Gelet op de kandidatuur van schepen W. Vande Winkel en raadslid A. Van Melckebeek als plaatsvervanger in de algemene bekkenvergadering;

 

Gelet op de kandidatuur van schepen H. Evenepoel als kandidaat-afgevaardigde in het bekkenbureau;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-          aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemmen deelnemen: 32

-          aantal stemmen op naam van schepen H. Evenepoel: 18

-          aantal stemmen op naam van raadslid K. Va Den Driessche: 14

-          aantal stemmen op naam van schepen W. Vande Winkel: 18

-          aantal stemmen op naam van raadslid A. Van Melckebeek: 14

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

In de algemene bekkenvergadering worden volgende mandatarissen afgevaardigd:

-          effectief lid: schepen H. Evenepoel

-          plaatsvervanger: schepen W. Vande Winkel

 

Artikel 2

Volgende kandidaat wordt voorgedragen voor het bekkenbureau: schepen H. Evenepoel.

 

Artikel 3

Als ambtelijk contactpersoon voor de stad Ninove wordt Ann Wittouck, sectordirecteur grondgebiedzaken, aangeduid.