GR20131024 punt 13: Logistiek/patrimoniumbeheer - leveren en plaatsen van brandwerende verduisterende rolgordijnen voor IBO 't Kadeeken - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden

De raad

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat er voor de IBO 't Kadeeken brandwerende verduisterende rolgordijnen dienen te worden aangekocht;

 

Overwegende dat deze aankoop wordt geraamd op € 11.848,32, btw inclusief;

 

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het investeringsbudget dienstjaar 2013, enveloppe IBO/2013/001/003, algemene rekening 231000, beleidsitem 085010, actieplan 31;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

De levering en plaatsing van brandwerende verduisterende rolgordijnen voor IBO 't Kadeeken, geraamd op € 11.848,32, btw inclusief, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

Artikel 3

 

De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.