GR20131024 punt 12: Logistiek/patrimoniumbeheer - aankoop in der minne om reden van openbaar nut van een perceel grond naast de begraafplaats van Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat het wenselijk is om het perceel grond naast de begraafplaats van Ninove, kadastraal gekend Ninove 1e afdeling sectie A nr. 345V6, met een oppervlakte van 97a 48ca, aan te kopen voor uitbreiding van de begraafplaats;

 

Gelet op de verkoopbelofte, onderschreven door de heer Albert De Leenheer op 15 juli 2013, waarbij hij aan de stad Ninove belooft om voornoemd perceel aan haar te verkopen tegen de prijs van € 97.480;

 

Overwegende dat door de Ontvanger van de Registratie te Ninove een schattingsverslag werd afgeleverd voor deze aankoop;

 

Gelet op het ontwerp van akte;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in de budgetwijziging over het dienstjaar 2013, onder investering, BUR 2013/001 – aankoop onroerende goederen AR 220007 BI099000 AP44;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

De aankoop in der minne om reden van openbaar nut van het perceel grond naast de begraafplaats van Ninove, kadastraal gekend Ninove 1e afdeling sectie A nr. 345V6, met een oppervlakte van 97a 48ca, voor uitbreiding van de begraafplaats, van de heer Albert De Leenheer, rue Fontaine L'Eveque 89, 1471 Genappe, tegen de prijs van € 97.480, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de eigenaar een authentieke akte te onderschrijven.