GR20131024 punt 1: Politie - personeel - vacantverklaring van de mandaatfunctie van korpschef

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikelen 48 en 50;

 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, artikelen 65 t.e.m. 73;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPpol), deel VII, titel III;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 2002 waarbij de lokale politie Ninove wordt ingesteld op 1 januari 2002;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2002 houdende specifieke statutaire bepalingen met betrekking tot personen aangesteld in bepaalde betrekkingen van de federale politie, de lokale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 december 2003;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot wijziging van sommige bepalingen inzake de mandaten bij de politiediensten;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (UBPol), artikelen VII.22 t.e.m. VII.26;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 22 april 2003 tot bepaling van de administratieve behandelingsprocedure van de aangelegenheden, bedoeld in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef;

 

Gelet op de benoeming (aanstelling) van Catherine de Bolle als commissaris-generaal van de federale politie met ingang van 1 maart 2012;

 

Overwegende dat het aangewezen is de functie van korpschef vacant te verklaren;

 

Overwegende dat voor het bepalen van de categorie de personeelsbezetting (uitgedrukt in FTE) dient in aanmerking genomen te worden zoals ze bestaat zes maanden voorafgaand aan de datum van de vacantverklaring;

 

Overwegende dat volgens de directie politiebeheer van de FOD Binnenlandse Zaken op 24 april 2013 de personeelsbezetting minder dan 75 FTE bedraagt;

 

Overwegende dat het een functie van korpschef categorie 1 betreft (tot 75 personeelsleden);

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De mandaatfunctie van korpschef in de politiezone Ninove wordt vacant verklaard.

 

Artikel 2

De mandaatfunctie van korpschef in de politiezone Ninove is een mandaatfunctie categorie 1.

 

Artikel 3

De selectiecommissie zal bestaan uit:

Voorzitter: burgemeester

Bijzitters:

1° een korpschef die een mandaat uitoefent van ten minste dezelfde categorie;

2° een bestuurlijk directeur-coördinator of een gerechtelijke directeur, uit een andere rechtsgebied.

3° een deskundige die niet behoort tot het betrokken lokaal politiekorps.

4° de gouverneur of de arrondissementscommissaris.

5° de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement

6° de inspecteur-generaal of de adjunct-inspecteur-generaal

 

Artikel 4

Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van korpschef:

 

Voorzitter

De burgemeester

Dhr. Michel CASTEUR

Burgemeester van Ninove

 

Bijzitters

Een korpschef die een mandaat uitoefent van ten minste dezelfde categorie

HCP Denis BERGMANS Korpschef PZ Aalst

HCP Jurgen DE LANDSHEER

Korpschef PZ Geraardsbergen-Lierde

Een bestuurlijke directeur-coördinator of een gerechtelijke directeur, uit een ander ambtsgebied

HCP Christiaan DRIESKENS

Dirco Oudernaarde

 

Een deskundige die niet behoort tot het betrokken lokaal politiekorps

Prof. Dr. Brice DE RUYVER

Vakgroep Strafrecht & Criminologie Universiteit Gent

Prof. Dr. Lieven PAUWELS

Vakgroep Strafrecht & Criminologie Universiteit Gent

De gouverneur of de arrondissementscommissaris

Dhr. J. BRIERS

Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

De door de gouverneur aangewezen arrondissementscommissaris

De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement

Dhr. E. DERNICOURT

Procureur des Konings Dendermonde

De door de Procureur des Konings aangewezen substituut

De inspecteur-generaal of de adjunct-inspecteur-generaal

Dhr. François ADAM Wnd. Inspecteur-generaal

De door de wnd. inspecteur-generaal aangewezen adjunct-inspecteur generaal

 

Artikel 5

De termijn waarbinnen de kandidaturen moeten worden ingediend wordt bepaald op 30 dagen na publicatie.

 

Artikel 6

De voorzitter en de bijzitters van de selectiecommissie die geen personeelslid zijn hebben  voor de werkzaamheden in de selectiecommissie recht op een presentiegeld waarvan het bedrag per gepresteerd uur niet meer mag bedragen dan 1/1850ste van het loon van een rijksambtenaar met rang 17. Tevens hebben ze recht op de vergoedingen voor de reis- en verblijfskosten overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de ministeries.

 

Artikel 7

Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 8

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Federale Politie - Algemene directie van de ondersteuning en het beheer – Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.