GR20131024 korte agenda

Politie

1. Politie - personeel - vacantverklaring van de mandaatfunctie van korpschef

2. Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de dienst operaties

3. Politie - personeel - niveau B - ICT-Consulent - vacant verklaren van de betrekking via de Federale Politie - Directie van de Rekrutering en de Selectie

4. Politie - Kasmiddelen over het derde kwartaal 2013

5. Politie - Begrotingswijziging 2013 gewone en buitengewone dienst

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

6. Secretariaat - Intergem - aanduiden van de afgevaardigde - algemene vergadering in buitengewone zitting - donderdag 19 december 2013

7. Secretariaat - Intergem - aanduiding plaatsvervanger - algemene vergadering in buitengewone zitting - donderdag 19 december 2013

8. Secretariaat - Intergem - algemene vergadering in buitengewone zitting - donderdag 19 december 2013 - goedkeuring agenda en statutenwijzigingen - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

9. PWA - intrekking besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2013 - aanduiding van nieuwe vertegenwoordigers

10. Secretariaat - Solva - buitengewone algemene vergadering op 10 december 2013 - akteneming agenda en statutenwijziging - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

11. Secretariaat - Ilva - buitengewone algemene vergadering op maandag 16 december 2013 om 18 uur - akteneming agenda en statenwijziging - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

 

Logistiek/patrimoniumbeheer

12. Logistiek/patrimoniumbeheer - aankoop in der minne om reden van openbaar nut van een perceel grond naast de begraafplaats van Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

13. Logistiek/patrimoniumbeheer - leveren en plaatsen van brandwerende verduisterende rolgordijnen voor IBO 't Kadeeken - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden

 

Onderwijs

14. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2013/2014 - vaststelling en aanwending omkadering - keuze ambten en opleidingsniveaus

15. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 2013/2014 - aanwending urenpakket en puntenenveloppe ICT-coördinatie

 

Informatica

16. Informatica - vernieuwing computers stadsdiensten en scholen via het raamcontract IT-materiaal - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

17. Informatica - vernieuwing centrale LAN switch en uitbouwen draadloos netwerk voor de bibliotheek en CC De Plomblom - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

 

Burgerzaken

18. Burgerzaken - politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en op de begravingen - goedkeuring wijziging

 

Financiën

19. Gemeentebelastingen - retributie op de concessies op de begraafplaatsen - Aanpassing

20. Gemeentebelastingen - contante belasting op de begraving van stoffelijke overschotten, de begraving van as na crematie, de uitstrooiing van as na crematie en de bewaring in een columbarium van as na crematie - aanpassing

21. Financiële dienst - stad Ninove - budgetwijziging 2013/2 - goedkeuring

22. Financiële dienst - kerkfabrieken - budget 2014 - goedkeuring

23. Financiële dienst - kerkfabrieken - budgetwijziging

24. Financiële dienst - AGB Ninove "zwembad de kleine dender" - budget 2013 - goedkeuring omzetting budget 2013

25. Financiële dienst - AGB Ninove "zwembad de kleine dender" - budgetwijziging 2013/1 - goedkeuring

 

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

26. Ruimtelijke Ordening - Solva als ontwikkelaar 'Ter Groeninge'

 

Openbare werken

27. Openbare weken - herinschaling van de onbevaarbare waterlopen - goedkeuring nieuwe kaart van de herinschaling van waterlopen van 3e categorie naar 2e categorie

28. OW - gemeentelijke afvaardiging binnen de bekkenstructuren - aanduiding

29. Project 21.756 (aansluiting Eichemstraat-afkoppeling Voordebeek) - Niv 3010 RioP-project Ninove/Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat - Verfraaiing wegenis Eichemstraat/Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat - Erosieproject ten noorden van de Berrebroeckstraat - Definitieve goedkeuring onteigeningsplan en -tabel

30. Openbare werken - wegen- en rioleringswerken in de Eichemstraat, de Berrebroeckstraat, de Cauterdreef en de Ratissestraat - afkoppeling Voordebeek - goedkeuring ontwerp - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - aanvraag gewestbijdrage

31. Openbare werken - NIV 3010 RioP-project Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat - goedkeuring overeenkomsten voor de vestiging van erfdienstbaarheden - koopovereenkomsten - afstand van pacht - terreinbeschrijvingen

 

Mobiliteit

32. Verkeer - aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Ninove -Preulegem - parkeren in de gemarkeerde parkeerzones - inrichten van 2 parkeerplaatsen voor personen met een handicap - invoeren blauwe zone

33. Verkeer - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Dorpsplein Appelterre - E9b

 

Vrijetijdszaken

Cultuurcentrum

34. Cultuurcentrum De Plomblom - aanstellen leden beheersorgaan

 

Jeugd

35. Jeugd - Erkenning stedelijke jeugdraad

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

 

36. Interpellatie van raadslid Werner Somers aan mevrouw Veerle Cosyns, schepen van Cultuur, over de restauratie van het monument ter nagedachtenis van dr. Hilaire Van De Velde te Aspelare

37. Voorstel van raadslid Werner Somers houdende de beslissing geen staatsieportretten van het nieuwe vorstenpaar op te hangen in de raadszaal of andere ruimten in het stadhuis

38. Voorstel van raadslid Werner Somers houdende tenlasteneming door de stad Ninove van de kosten voor de keuring van de privéwaterafvoer in geval van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

39. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de burgemeester, de heer Michel Casteur betreffende de ontsmetting en het ontruimen van een leegstaand pand gelegen in de Outerstraat 72

40. Interpellatie van raadslid Michel Carels aan de bevoegde schepen betreffende asbestgrond in de Meeuwenlaan te Outer

41. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de heer Marc Torrekens, schepen van sport over het kunstgrasveld te Pollare

42. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van mobiliteit, de heer Wouter Vande Winkel betreffende geplaatste verbodsborden ter hoogte van het kruispunt Vanden Borre richting Brakel

43. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan schepen van mobiliteit over de parking op de terreinen van het voormalige rustoord

44. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de heer burgemeester in verband met de geplande synergieën

45. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de schepen van openbare werken over de wateroverlast op de Pollarebaan

46. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer om de ontruiming van de graven op de kerkhoven van Denderwindeke en Ninove te beperken van sterftejaar 1965 tot 1980

47. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer met betrekking tot het nemen van snelheidsremmende maatregelen ter hoogte van Nederhasseltstraat

48. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de burgemeester over de stand van zaken van het dossier politiecommissariaat

AP.1 Interpellatie van de raadsleden Werner Somers en Guy D'haeseleer betreffende de plannen om het AGB DN om te vormen tot een Intern Verzelfstandigd Agentschap

AP.2 Motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de gemeenteraad met betrekking tot het aanbieden van volkstuinen