GR20130912 punt 44: Budget AGB DN- dienstjaar 2013 - goedkeuring

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III;

 

Gelet op de artikelen 16 tot en met 26 van het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de artikelen 2,3,4 en 10 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2012/1 betreffende de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaams Gewest;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2011 waarbij werd beslist om de beleids- en beheerscyclus voor de stad in voeren vanaf 1 januari 2013;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2012 waarbij werd beslist om de beleids- en beheerscyclus voor de autonome gemeentebedrijven in te voeren vanaf 1 januari 2013;

 

Gelet op het besluit van 21 mei 2013 van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf waarbij het budget van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf over het dienstjaar 2013 werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat in de doelstellingennota de ramingen soms gemaakt zijn op niveau van acties, maar volgens de regelgeving dienen de ramingen gemaakt te worden op niveau van actieplan;

 

Overwegende dat er geen consequent gebruik is van de correcte termen, op pagina 16 en 17 spreekt men van strategische doelstellingen en op pagina 24 spreekt men van beheersdoelstellingen;

 

Overwegende dat het officieel schema van de ramingen in de beleidsnota bestaat uit uitgaven, ontvangsten en het saldo, terwijl in het budget van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf een uitsplitsing is tussen uitgaven werking, uitgaven personeel, ontvangsten en het saldo;

 

Overwegende dat er een verschil is van € 7.000 bij de uitgaven en € 5.000 bij de ontvangsten tussen schema B1, zijnde het doelstellingenbudget en de doelstellingennota;

 

Overwegende dat bovengenoemde opmerkingen te vermijden waren indien het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf zou werken met reeds bestaande BBC-software in plaats van het budget op te maken in Excel;

 

Overwegende dat het doelstellingenbudget en de financiële nota een onderdeel zijn van de beleidsnota en niet van het onderdeel financiële nota zoals opgenomen in het budget pagina 30;

 

Overwegende dat de boekhoudsoftware moet voorzien dat deze digitale documenten met een electronische handtekening ondertekend kunnen worden en dat de digitale rapportering via bepaalde formaten dient te gebeuren;

 

Overwegende dat bij de opmaak van het budget 2013 het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf nog geen boekhoudsoftware had conform bovengenoemde richtlijnen, waardoor er niet kan nagegaan worden of de digitale rapportering conform de richtlijnen kan gebeuren;

 

Overwegende dat door de dagelijkse boekhoudkundige verrichtingen in de BBC-software er op het einde van het jaar ook een jaarrekening conform de BBC regelgeving zal kunnen afgedrukt worden;

 

Overwegende dat bij het ontbreken van de BBC-software er geen boekhoudkundige verrichtingen in de loop van het jaar geboekt worden in deze BBC-software waardoor er geen jaarrekening conform de regelgeving kan afgedrukt worden ;

 

Overwegende dat er in het budget 2013 van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf een gemeentelijke toelage van € 6.848.542,00 op algemene rekening 7400* werd ingeschreven;

 

Gelet op het ontwerp van het budget 2013, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota;

 

Beslist,

 

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)


5 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

6 onthoudingen  (Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

Artikel 1

Het budget 2013 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

32.778

     A. Uitgaven

7.435.764

     B. Ontvangsten

7.468.542

 

 

II. Investeringen (B-A)

0

     A. Uitgaven

 

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

0

     A. Uitgaven

 

          1. Aflossingen financiële schulden

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Toegestane investeringssubsidies

 

          4. Overige transacties uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

0

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

 

          3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

 

          4. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

32.778

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

-32.778

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

0

 

 

VII. Bestemde gelden

0

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

0

 

 

Artikel 3

Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf, de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.