GR20130912 punt 41: Sport - Erkenning stedelijke sportraad

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2011 waarbij de tussentijdse evaluatie in het kader van het decreet sport voor allen en het aangepast sportbeleidsplan Ninove goedgekeurd werd;

 

Gelet op titel IV art. 29 van het decreet waarin bepaald wordt dat de nieuwe sportraad zal worden opgericht uiterlijk zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad;

 

Overwegende dat de leden van de stedelijke sportraad worden benoemd voor de duur van een bestuursperiode van de gemeente;

 

Overwegende dat de afgevaardigden van de sportverenigingen zich kandidaat stelden om te zetelen in het dagelijks bestuur van de stedelijke sportraad en verkozen werden door de leden van de algemene vergadering van de sportraad in zitting van 5 juni 2013;

 

Overwegende dat de leden van het dagelijks bestuur van de sportraad door middel van stemming een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en pr verantwoordelijke verkozen in zitting van het dagelijks bestuur van 17 juni 2013;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De stedelijke sportraad en de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur worden erkend.

 

Artikel 2

De afgevaardigden van de stedelijke sportraad zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van dit besluit.