GR20130912 punt 17: Onderwijs - schoolraad Stedelijke Basisscholen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt - kennisneming huishoudelijk reglement schoolraad

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad, inzonderheid artikel 12§1, laatste lid en de ministeriële omzendbrief terzake;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 maart 2013 waarbij het collegebesluit van 26 februari 2013 houdende goedkeuring van het principe tot oprichting van twee schoolraden voor de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove, werd bekrachtigd;

 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de schoolraad van de Stedelijke Basisscholen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt, vastgesteld in vergadering van de schoolraad van 25 juni 2013;

 

Beslist,

 

Artikel 1

Er wordt akte genomen van het huishoudelijk reglement van de schoolraad van de Stedelijke Basischolen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt.

 

Artikel 2

Afschrift van deze beslissing zal worden meegedeeld aan de directies van de Stedelijke Basisscholen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt.