GR20130912 punt 10: Logistiek/patrimoniumbeheer - aankoop B-post, Bevrijdingslaan 1, 9400 Ninove - akkoord met het principe van de aankoop van het gebouw van bpost

e raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de lokale politie van Ninove gehuisvest is op twee locaties: het hoofdcommissariaat in het vroegere politiegebouw, Onderwijslaan 75, dat eigendom van de stad is en het bijcommissariaat in het vroegere rijkswachtgebouw, Aalstersesteenweg 24, dat door de stad wordt gehuurd van de Regie der Gebouwen tegen een jaarlijkse huurprijs van € 32.400;

 

Overwegende dat het gebouw aan de Aalstersesteenweg in zeer slechte staat van onderhoud verkeert, een aantal fundamentele gebreken vertoont en totaal ongeschikt is voor de huisvesting van een hedendaags politiekorps;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 juli 2004 waarbij de overdracht van de voormalige rijkswachtkazerne Aalstersteenweg 24 werd geweigerd om deze redenen;

 

Gelet op de unanieme beslissing van de gemeenteraad van 17 februari 2011 om de aankoop van het politiegebouw op de Aalstersesteenweg te verdagen en om eerst te onderzoeken of en wanneer de gebouwen van FOD Financiën en bpost zouden vrijkomen;

 

Overwegende dat de goede dienstverlening van de politie in het gedrang komt en het wenselijk is om de lokale politie op korte termijn op één adres te vestigen;

 

Overwegende dat het voormalig sorteercentrum en de garage van het postgebouw, Bevrijdingslaan 1, momenteel leeg staan en door Bpost zullen worden verkocht;

 

Overwegende dat dit gebouw geschikt is voor de onderbrenging van het bijcommissariaat en de stalling van de politievoertuigen omdat het naast het hoofdcommissariaat is gelegen, wat de bereikbaarheid voor de burgers vergemakkelijkt en de samenwerking tussen de verschillende politiediensten versterkt;

 

Gelet op de e-mail van 29 april 2013 van de dienst real estate van bpost waarbij aan de stad wordt meegedeeld dat het postkantoor van Ninove, Bevrijdingslaan 1, zal worden verkocht;

 

Gelet op de brief van 26 augustus 2013 van de dienst real estate van bpost waarbij aan de stad wordt meegedeeld dat de biedingen uiterlijk vrijdag 13 september 2013 aangetekend dienen te worden ingediend;

 

Overwegende dat als verkoopsvoorwaarde wordt gesteld dat het deel van het gebouw, dat nodig is voor de loketten van bpost, door de nieuwe eigenaar zal moeten worden verhuurd aan bpost;

 

Overwegende dat het te verkopen gebouw kadastraal gekend is onder Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1591N en een oppervlakte heeft van 30a 70ca;

 

Overwegende dat de verkoop door de dienst real estate van bpost zelf wordt georganiseerd via een schriftelijke procedure van opeenvolgende biedingen onder de vooraf geregistreerde kandidaat-kopers;

 

Beslist,

 

met 23 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

7 onthoudingen  (Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

Enig artikel

De gemeenteraad gaat akkoord met het principe van de aankoop van het gebouw van bpost, kadastraal gekend onder Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1591N met een oppervlakte van 30a 70ca.