GR20130620 punt 8: Secretariaat - Fingem - jaarvergadering - donderdag 27 juni 2013 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Fingem;

 

Gelet op de uitnodiging van Fingem waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de jaarvergadering op donderdag 27 juni 2013 om 12 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de jaarvergadering met volgende agenda:

       1.  Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012

            2.  Jaarrekening per 31 december 2012 – voorstel tot resultaatverwerking

            3.  Verslag van de commissaris

            4.  Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

       5.  Evaluatierapport                 

       6.  Verslag van het toezichtcomité met betrekking tot de vereniging in deelneming

       7.  Statutaire benoemingen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de jaarvergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de jaarvergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Paul De Schepper, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

14 onthoudingen  (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de jaarvergadering van Fingem.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de jaarvergadering van Fingem op donderdag 27 juni 2013 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Fingem, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.