GR20130620 punt 22: Sport - stationeervergunning internationaal na-tourcriterium van zondag 28 juli 2013 - goedkeuring

De raad

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de vraag van 06 juni 2013 van Flanders Cycling Events vzw, Denderkaai 48 bus 1, 9400 Ninove waarbij een gratis stationeervergunning wordt gevraagd voor de organisatie van het internationaal na-tourcriterium op zondag 28 juli 2013;

 

Overwegende dat de stad een stationeervergunning kan toestaan;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 maart 2010 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het verlenen van een stationeervergunning op de openbare weg voor het opstellen van terrassen, koopwaren, drank- en eetautomaten en het plaatsen van reclameborden op het openbaar domein;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

De stad Ninove verleent aan Flanders Cycling Events vzw, die aanvaardt, een stationeervergunning op haar openbaar domein voor de volgende straten en pleinen:

- voor het internationaal na-tourcriterium op zondag 28 juli 2013: Onderwijslaan, Bevrijdingslaan, Centrumlaan, Vuurkruissersstraat, Polderbaan, Molendenderstraat en ook voor de aanpalende straten tot 75m buiten het parcours van Centrumlaan tussen Elisabethlaan en Kaardeloodstraat, Hendrik Van Gassenstraat, Rode Kruisstraat, Ameiveld en Onderwijslaan tot Burchtstraat.

 

Artikel 2

 

De wegvergunning, vermeld in art. 1, mag door Flanders Cycling Events vzw alleen worden gebruikt voor de organisatie van het na-tourcriterium op zondag 28 juli 2013 en is op die dag in de tijd beperkt van 0.00 uur tot 24.00 uur.

 

Artikel 3

 

De stationeervergunning, vermeld in art. 1, wordt verleend zonder dat aan de stad hiervoor een retributie moet worden betaald.

 

Artikel 4

 

Bij de organisatie hiervan mag de aanvrager een beroep doen op derden, waarbij verkooppunten van drank (uitzondering: in een zone van 75m zoals beschreven in artikel 1 van andere drankgelegenheden zoals cafés, tavernes,…), eetwaren en gadgets toegelaten worden en aan deze derden een vergoeding mag worden gevraagd voor deelname aan deze activiteit.

De diverse verkooppunten dienen er voor te zorgen dat na de activiteit het mogelijke vuilnis opgeraapt en verwijderd is.

 

Artikel 5

 

Noch Flanders Cycling Events vzw, noch de in artikel 4 bedoelde derden kunnen rechten verkrijgen op het openbaar domein, vermeld in art. 1 waardoor afbreuk gedaan kan worden aan zijn bestemming of aan de macht van de stad om het gebruik van het bedoeld openbaar domein te regelen en te wijzigen, volgens de behoeften en het belang van de burgers in het algemeen, onverminderd de rechten en de plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst.

 

Artikel 6

 

Flanders Cycling Events vzw dient er tevens op toe te zien dat de derden, waarop de aanvrager overeenkomstig artikel 4 van de stationeerergunning een beroep kan doen, de nodige verzekeringen hebben afgesloten en in regel zijn met de wettelijke bepalingen op ambulante handel, douane en accijnzen, e.a. .

 

Artikel 7

 

Aan wagens van hulpdiensten (o.a. zieken- en brandweerwagens) dient altijd toegang tot het openbaar domein, vermeld in art. 1, te worden gegeven.

 

Artikel 8

 

Flanders Cycling Events vzw zal zelf en op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid voor de door hem georganiseerde evenement instaan voor de afspraken en overeenkomsten met de openbare nutsmaatschappijen. Alle kosten voor de installatie en het verbruik ervan zijn ten laste van Flanders Cycling Events vzw.

 

Artikel 9

 

Het is Flanders Cycling Events vzw niet toegelaten op het openbaar domein werken uit te voeren of de wegverhardingen open te breken zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 10

 

Deze stationeervergunning ontslaat Flanders Cylcing Events vzw niet van de naleving van de bepalingen van het algemeen politiereglement en van het ter gelegenheid van die evenementen door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde tijdelijke politiereglementen op het verkeer.