GR20130620 - korte agenda

Politie

1. Politie - begrotingsrekening 2012

2. Externe aanwerving - Calog - Niveau B - ICT-Consulent - Kennisname niet aanvaarding

3. Benoeming via mobiliteit - 3 inspecteurs van politie - directie operaties - kennisname niet aanvaarding

4. Mobiliteit - openverklaring via een functie CALOG - niveau C - assistent voor de dienst verkeer

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

5. Secretariaat - Gemeentelijke Holding NV - aanduiden afgevaardigde en plaatsvervanger

6. Secretariaat - Fingem - aanduiden van twee afgevaardigden - jaarvergadering

7. Secretariaat - Fingem - aanduiding van twee plaatsvervangers - jaarvergadering

8. Secretariaat - Fingem - jaarvergadering - donderdag 27 juni 2013 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

9. Secretariaat - Zorginnovatiecluster - aanduiding afgevaardigde en plaatsvervanger - bekrachtiging collegebesluit van 11 juni 2013

10. Secretariaat - Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen - goedkeuring Streekpact 2013-2018 voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen

11. Secretariaat - Ninove Welzijn - bepalen stemgedrag afgevaardigde en kennisneming jaarrekening en statutaire benoemdingen SHM Ninove Welzijn - bekrachtiging collegebesluit van 11 juni 2013

12. Secretariaat - AGB DN - college van commissarissen - aanduiding

 

Logistiek/patrimoniumbeheer

13. Logistiek/patrimoniumbeheer - onteigening om reden van openbaar nut van de administratieve gebouwen Bevrijdingslaan 1, 7 en 9 - goedkeuring principe - machtiging aanstelling ontwerper

 

Personeelsdienst

14. Personeel - goedkeuring verlenging beheersovereenkomst tussen het stadsbestuur en het OCMW Ninove

 

Sociale zaken

15. Sociale zaken - rondleidingen tentoonstelling borstkankerscreening - aanstellen vrijwillige gidsen - vaststellen forfaitaire onkostenvergoeding

16. Sociale zaken - aanstelling van de leden van de algemene vergadering van het lokaal overleg kinderopvang Ninove

 

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

17. Ruimtelijke Ordening - Definitieve vaststelling van het RUP 'Schoolomgeving Ninove' - Appelterre

 

Openbare werken

18. Openbare werken - Voetweg nr 60-Definitief voorstel tot gedeeltelijke afschaffing van de voetweg nr 60 te Denderwindeke/Edingsesteenweg over een afstand van 130 meter - Gunstig advies.

19. Openbare werken - erosiebestrijdingsproject Rijstraat te Denderwindeke - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Solva

 

Mobiliteit

20. Verkeer - samenwerkingsovereenkomst voor de bewegwijzering functionele fietsroutenetwerken

21. Mobiliteit - oprichting gemeentelijke begeleidingscommissie.

 

Vrijetijdszaken

Sport

22. Sport - stationeervergunning internationaal na-tourcriterium van zondag 28 juli 2013 - goedkeuring

23. Sport - stationeervergunning Belgisch kampioenschap nieuwelingen Pollare 28 juli 2013 - goedkeuring

 

Toerisme

24. Werkgroep Europese uitwisselingen - goedkeuring samenstelling

 

Financiën

25. Financiële dienst - jaarrekening, balans en resultatenrekening voor het dienstjaar 2012 - voorlopige sluiting

26. Gemeentebelastingen - retributies i.v.m. de invoering van een globaal diftarsysteem voor de huisvuilinzameling en het gebruik van het containerpark - aanpassing

27. Gemeentebelastingen - Raamkader retributies ticketverkoop cultuurcentrum De Plomblom - Invoering

28. Financiële dienst - Kerkfabriek OLV Hemelvaart - wijziging aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/6

29. Financiële dienst - Budgetwijziging 2013/2 kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

30. Voorstel van raadslid Stania Van Loo tot het schrappen uit het lente-akkoord van de beleidsintentie om de Beverstraat en het Oudstrijdersplein verkeersvrij te maken

AP1. Interpellatie van raadslid Gerd Rassaerts aan de schepen van milieu met betrekking tot de kwaliteit van de huisvuilzakken

AP2. Voorstel van raadslid Werner Somers tot wijziging van het retributiereglement op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart

AP3. Interpellatie van raadslid Werner Somers aan mevrouw Veerle Cosyns, schepen van cultuur, over het project 'Dynamiet in de dorpen'

AP4. Interpellatie van raadslid Werner Somers aan de heer Henri Evenepoel, schepen van openbare werken, over het plaatsen van een verlichtingspaal en de uitbreiding van het waterleidingsnet in de Koeweg te Ninove.

AP5. Interpellatie van raadslid Werner Somers aan de heer Henri Evenepoel, schepen van openbare werken, over voetweg nr. 85 te Outer (Berrebroeckstraat)

AP6. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de schepen van personeel met betrekking tot de uitwerking van de deontologische code.

AP7. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de burgemeester, de heer Michel Casteur, over de stand van zaken van het camera-dossier

AP8. Interpellatie van raadslid Joost Arents aan de schepen van openbare werken, schepen van ruimtelijke ordening en schepen van mobiliteit in verband met de randparking aan het OCMW

AP9. Interpellatie van raadslid Maria Keymolen aan de burgemeester en de schepen voor welzijn in verband met de stimulatie van buurtinformatienetwerken

AP10. Voorstel van raadslid Rudy Corijn tot aanpassing reglement 'subsidie gevelrenovatie en renovatie leegstaande handelspanden'

AP11. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de schepen van personeel, de heer Paul De Schepper, betreffende de openverklaring van een statutaire functie van administratief medewerker op de personeelsdienst via interne mobiliteit

AP12. Motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het schepencollege met betrekking tot de nakende herinrichting van knooppunt Den Dollar