GR20130327 punt 34: Intekening kapitaalverhoging van Publi-T via Fingem -

 De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001;

 

Gelet op de brief van Fingem van 29 januari 2013, die in de mogelijke inschrijving op de kapitaalverhoging van Publi-T voorziet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem en een deelneming aanhoudt in Publi-T via Fingem;

 

Overwegende dat Fingem opgeroepen werd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Publi-T op 25 september 2012 en dat deze vergadering machtiging heeft verleend aan haar bestuurders tot verhoging van het kapitaal;

 

Gelet op de statuten van Fingem;

 

Overwegende dat Fingem op dit ogenblik 40.989 aandelen Publi-T bezit en dat 27.721 aandelen werden verworven bij de oprichting van Publi-T in 2002 en dat respectievelijk 2.880 en 10.388 aandelen Publi-T werd onderschreven tijdens de eerste kapitaalsverhogingen van 2008 en 2010;

 

Gelet op de goedkeuring door de raad van bestuur van Fingem op 21 januari 2013, waarbij zeer sterk werd aanbevolen in te gaan op het aanbod van Publi-T;

 

Overwegende dat Publi-T een tweede inschrijvingsronde voorziet, voor het geval aandeelhouders niet wensen in te tekenen op het voorbehouden gedeelte en dat de raad van bestuur in dit geval voorstelt om bijkomend op alle beschikbare aandelen van de categorie B1 in te schrijven;

 

Overwegende dat Fingem voorstelt om de vermelde investering te onderschrijven met de beschikbare middelen van Fingem zodat Fingem vermelde aanschaffingen via de aanwezige middelen en desgevallend via het thesaurieprogramma zal dragen;

 

Overwegende dat Fingem vraagt het standpunt van het stadsbestuur van Ninove te melden uiterlijk op 22 april 2013;

 

Gelet op de bijgevoegde tabel, die het aandeel dat aan de stad Ninove toekomt weergeeft;

 

Overwegende dat voor de stad Ninove 620,65 aandelen ten bedrage van € 201.450,36 voorbehouden zijn;

 

Beslist,

 

 

met 28 nee-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

De intekening op de kapitaalsverhoging van  Publi-T via Intergem wordt niet goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Onderhavige beslissing wordt voorgelegd aan de toezichthoudende overheid en wordt ter kennis gebracht aan het secretariaat van Intermixt, c/o Fingem, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.