GR20130327 punt 32: Lokale economie - Ontwikkeling uitbreiding ambachtelijke zone te Appelterre-Eichem - uitvoering van een archeologisch onderzoek door Solva - goedkeuring

 De raad

 

Gelet op het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat bouwaanvragen van openbare besturen op basis van artikel 5 van het "Archeologiedecreet" voor archeologisch advies dienen te worden voorgelegd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 maart 2012 waarin de uitvoering van een archeologisch vooronderzoek voor de ontwikkeling van de uitbreiding van de ambachtelijke zone Appelterre-Eichem door Solva, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat op basis van de bevindingen van het archeologisch vooronderzoek een archeologisch onderzoek van een gebied van 1 ha moet worden uitgevoerd;

 

Overwegende dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie SOLVA, waarbij de stad Ninove aangesloten is, over een archeologisch team beschikt, dat het archeologisch onderzoek van de ambachtelijke zone kan uitvoeren;

 

Overwegende dat de uitvoering van het onderzoek worden geraamd op €134.096,0 btw inclusief;

 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst archeologisch onderzoek;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2013, buitengewone dienst, onder beleidsitem 05100, actieplan 64 en algemene rekening 220007;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De uitvoering van een archeologisch onderzoek voor de ontwikkeling van de uitbreiding van de ambachtelijke zone Appelterre-Eichem door SOLVA, geraamd op €134.096,0 btw inclusief, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het ontwerp van overeenkomst archeologisch onderzoek wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de overeenkomst archeologisch onderzoek te onderschrijven.