GR20130327 punt 26: Onderwijs - Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke en Stedelijke Lagere School Denderwindeke - Samenstelling personeels- en oudergeleding in de schoolraad - kennisneming

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad, inzonderheid artikel 12§1, laatste lid en de ministeriële omzendbrief terzake;

 

Overwegende dat de mandaten van de bestaande schoolraden aflopen op 31 maart 2013;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 maart 2013 waarbij het collegebesluit van 26  februari 2013 houdende goedkeuring van het principe tot oprichting van twee schoolraden voor de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove, werd bekrachtigd;

 

Gelet op de aanduiding door de ouderraad van de Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke en van de Stedelijke Lagere School Denderwindeke van de drie effectieve vertegenwoordigers van de oudergeleding in de schoolraad;

 

Overwegende dat de personeelsgeleding in de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de pedagogische raad;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 maart 2013 waarbij het collegebesluit van 26 februari 2013 houdende goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel, werd bekrachtigd;

 

Gelet op de processen-verbaal van 12 maart 2013 waaruit blijkt dat er in elke vestigingsplaats slechts één kandidatuur voor de samenstelling van de personeelsgeleding werd ingediend, zodat er geen verkiezingen dienden georganiseerd te worden en de kandidaten van rechtswege als verkozen worden beschouwd;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Er wordt akte genomen van de aanduiding van volgende personen als effectief lid in de schoolraad van de Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke en van de Stedelijke Lagere School Denderwindeke:

a. Namens het personeel:

Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke:

-administratieve vestigingsplaats Parklaan: Sophie De Savoye, vastbenoemde kleuteronderwijzeres, Minnenhofstraat 8, 9400 Denderwindeke

-vestigingsplaats Denderwindeke: Myriam Van Asbrouck, vastbenoemde kleuteronderwijzeres, Bokkendries 23A, 9400 Denderwindeke

Stedelijke Lagere school Denderwindeke: Katrien Boeykens, tijdelijk voor doorlopende duur aangestelde onderwijzeres, Varenberg 12A, 9400 Denderwindeke

b. Namens de ouders

Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke:

-vestigingsplaats Parklaan: Sara Lamens, Schalkem 35, 9402 Meerbeke

-vestigingsplaats Denderwindeke: Ann-Sophie Dumont, Proosdij 32, 9400 Denderwindeke

Stedelijke Lagere school Denderwindeke: Nathalie Versluys, Boterdael 20, 9400 Denderwindeke

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal worden meegedeeld aan de directies van de Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke en van de Stedelijke Lagere School Denderwindeke.