GR20130327 punt 24: Logistiek/patrimoniumbeheer - verbouwing handelshuis Halsesteenweg 53 te Meerbeke tot jeugdhuis - goedkeuring ontwerp fase 2

De raad

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 oktober 2011 waarbij het principe tot renovatie en verbouwing van het handelshuis Halsesteenweg 53 te Meerbeke tot jeugdhuis werd goedgekeurd en het college van burgemeester en schepenen werd gemachtigd om een ontwerper aan te stellen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 december 2011 waarbij het projectbureau Signa, Goswin de Stassartstraat 4, 2800 Mechelen, werd aangesteld als ontwerper;

 

Overwegende dat de eerste fase van de verbouwingswerken, zijnde de inrichting van het jeugdhuis, in de maand april 2013 zal worden beëindigd;

 

Overwegende dat het wenselijk is om aansluitend te starten met de uitvoering van de tweede fase, zijnde dak- en gevelwerken;

 

Gelet  op het ingediende ontwerp van fase 2, geraamd op € 96.115,22, btw inclusief;

 

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare aanbesteding;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten worden voorzien in het budget dienstjaar 2013, buitengewone dienst, investeringsenveloppe PAT2009/2, algemene rekening 221007, beleidsitem 075000, actieplan 43VZ;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het ontwerp van fase 2, dak- en gevelwerken, van de verbouwing van het handelshuis Halsesteenweg 53 te Meerbeke tot jeugdhuis, geraamd op € 96.115,22, btw inclusief, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare aanbesteding.

 

Artikel 3

 

De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.