GR20130327 punt 16: Secretariaat - PISAD - Drugpreventie en -begeleiding - Aanduiding vertegenwoordiger in de Raad van Advies

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van 4 februari 2013 van PISAD;

 

Overwegende dat PISAD – Drugpreventie en - begeleiding vraagt om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in de Raad van Advies;

 

Overwegende dat het past voor de duur van deze bestuursperiode deze aan te stellen;

 

Overwegende dat de vertegenwoordiger in de Raad van Advies de burgemeester of een schepen moet zijn;

 

Gelet op de kandidatuur van Michel Casteur en Marc Plancke;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Stadsafgevaardigde:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Michel Casteur: 19

Aantal stemmen op naam van Marc Plancke: /

 

Overwegende dat de heer Michel Casteur de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De heer Michel Casteur wordt aangesteld als vertegenwoordiger bij PISAD – Drugpreventie en -begeleiding.

 

Artikel 2

 

Deze aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan PISAD – Drugpreventie en -begeleiding.