GR20130327 punt 12: Secretariaat - Autonoom gemeentebedrijf Ninove - Samenstelling raad van bestuur en leden directiecomité

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 236;

 

Overwegende dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht is;

 

Overwegende dat elke fractie minstens één lid van de raad van bestuur kan voordragen en dat dit voordrachtrecht elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur waarborgt;

 

Overwegende dat de raad van bestuur uit zijn leden een voorzitter kiest die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de oprichtende gemeente;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2010 waarbij de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Ninove werden aangepast, in het bijzonder op artikelnummer 6 – samenstelling raad van bestuur;

 

Overwegende dat artikel 6 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf bepaalt dat het aantal leden van de raad van bestuur ten hoogste de helft van het aantal gemeenteraadsleden bedraagt maar met een absoluut maximum van twaalf, dat de leden van de raad van bestuur niet noodzakelijk lid van de gemeenteraad moeten zijn, dat de voorzitter van de raad van bestuur deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad bestaat uit 33 gemeenteraadsleden en dat bij de installatievergadering van de gemeenteraad de gemeenteraad bestond uit de volgende fracties:

- Open VLD: 9 gemeenteraadsleden;

- Forza Ninove: 9 gemeenteraadsleden;

- Sp.a-Groen: 6 gemeenteraadsleden;

- N-VA: 5 gemeenteraadsleden;

- CD&V: 4 gemeenteraadsleden;

 

Overwegende dat artikel 39, §3,2e lid van het gemeentedecreet bepaalt dat tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad een fractie wordt geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden en dat, indien een fractie tijdens de zittingsperiode splitst of sommige leden zich als onafhankelijk raadslid opstellen of overgaan naar een andere fractie, de fractie zijn oorspronkelijk aantal leden in de commissies behoudt;

 

Overwegende dat elke politieke fractie in de gemeenteraad moet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf;

 

Overwegende dat, om elke politieke fractie in de gemeenteraad op te nemen in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf, de volgende verdeling in de raad van bestuur wordt voorgesteld:

-          Open VLD: 4 mandaten

-          SP.a–Groen: 3 mandaten

-          CD&V: 3 mandaten

-          Forza Ninove: 1 mandaat

-          NV-A: 1 mandaat

 

Gelet op de volgende voordrachten:

- Open VLD: Marc Torrekens, Gina Fonteyn, Bruno Van Der Haeghen, Dirk Hemerijckx

- Forza Ninove : Marc Plancke

- Sp.a-Groen: Marijke De Block, Lieve Van Driessche, Joachim De Maeseneer

- N-Va: Mieke Van Vaerenbergh

- CD&V: Jan Callebaut, Anja Beeckmans, Pieter De Moor;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Aantal gemeenteraadsleden dat aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen:  19

Aantal ja-stemmen:  19

Aantal nee-stemmen: /

Aantal onthoudingen: /

 

Overwegende dat artikel 14 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf bepaalt dat het directiecomité is samengesteld uit de voorzitter van de raad van bestuur en vier leden, dat de leden van het directiecomité door de raad van bestuur benoemd worden op voordracht van de gemeenteraad en dat alleen leden van het college van burgemeester en schepenen lid kunnen zijn van het directiecomité;

 

Gelet op de volgende voordracht van de leden van het directiecomité:

- Open VLD: Tania De Jonge

- Sp.a-Groen: Jacques Timmermand en Katie Coppens

- CD&V: Veerle Cosyns;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Aantal gemeenteraadsleden dat aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal ja-stemmen: 19

Aantal nee-stemmen: /

Aantal onthoudingen: /

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De volgende personen worden aangesteld als lid van de raad van bestuur van het AGB Ninove:

- Open VLD: Marc Torrekens, Gina Fonteyn, Bruno Van Der Haeghen, Dirk Hemerijckx

- Forza Ninove : Marc Plancke

- Sp.a-Groen: Marijke De Block, Lieve Van Driessche, Joachim De Maeseneer

- N-Va: Mieke Van Vaerenbergh

- CD&V: Jan Callebaut, Anja Beeckmans, Pieter De Moor;

 

Artikel 2

De volgende leden van het college van burgemeester en schepenen worden voorgedragen als stemgerechtigd lid van het directiecomité van het AGB Ninove:

- Tania De Jonge

- Jacques Timmermans

- Katie Coppens

- Veerle Cosyns

 

Artikel 3

Deze aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.