GR20130327 punt 11: Secretariaat - AGB Dienstenbedrijf Ninove - Aanduiding leden raad van bestuur en voordracht van de leden van het directiecomité

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 236;

 

Overwegende dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht is;

 

Overwegende dat elke fractie minstens één lid van de raad van bestuur kan voordragen en dat dit voordrachtrecht elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur waarborgt;

 

Overwegende dat de raad van bestuur uit zijn leden een voorzitter kiest die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de oprichtende gemeente;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 maart 2008 houdende goedkeuring van de oprichting van het AGB Dienstenbedrijf Ninove;

 

Overwegende dat artikel 6 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf bepaalt dat het aantal leden van de raad van bestuur ten hoogste de helft van het aantal gemeenteraadsleden bedraagt maar met een absoluut maximum van twaalf, dat de leden van de raad van bestuur niet noodzakelijk lid van de gemeenteraad moeten zijn, dat de voorzitter van de raad van bestuur deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad bestaat uit 33 gemeenteraadsleden en dat bij de installatievergadering van de gemeenteraad de gemeenteraad bestond uit de volgende fracties:

- Open VLD: 9 gemeenteraadsleden;

- Forza Ninove: 9 gemeenteraadsleden;

- Sp.a-Groen: 6 gemeenteraadsleden;

- N-VA: 5 gemeenteraadsleden;

- CD&V: 4 gemeenteraadsleden;

 

Overwegende dat artikel 39, §3,2e lid van het gemeentedecreet bepaalt dat tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad een fractie wordt geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden en dat, indien een fractie tijdens de zittingsperiode splitst of sommige leden zich als onafhankelijk raadslid opstellen of overgaan naar een andere fractie, de fractie zijn oorspronkelijk aantal leden in de commissies behoudt;

 

Overwegende dat elke politieke fractie in de gemeenteraad moet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf;

 

Overwegende dat, om elke politieke fractie in de gemeenteraad op te nemen in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf, de volgende verdeling in de raad van bestuur wordt voorgesteld:

- Open VLD: 4 mandaten;

- Forza Ninove : 1 mandaat;

- Sp.a-Groen: 3 mandaten;

- N-Va: 1 mandaat;

- CD&V: 3 mandaten;

 

Gelet op de volgende voordrachten:

- Open VLD: Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest

- Forza Ninove : Werner Somers

- Sp.a-Groen: Alfons Schorreel, Frederik De Waele, Joachim De Maeseneer

- N-Va: Thierry Fonteyne

- CD&V: Hilde Eliat-Eliat – Martien, Frankie D'Hauwer, Paul De Schepper;

 

Overwegende dat ten hoogste twee derden van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht mogen zijn;

 

Gelet op het voorstel van Joachim De Maeseneer te vervangen door Britt Eriksson;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Aantal gemeenteraadsleden dat aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal ja-stemmen: 19

Aantal nee-stemmen: /

Aantal onthoudingen: /

 

Overwegende dat artikel 14 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf bepaalt dat het directiecomité is samengesteld uit maximum zes leden en de voorzitter van de raad van bestuur (zonder stemrecht), dat de leden van het directiecomité door de raad van bestuur benoemd worden op voordracht van de gemeenteraad;

 

Gelet op de volgende voordrachten van de leden van het directiecomité:

 1. Tania De Jonge
 2. Henri Evenepoel
 3. Marc Torrekens
 4. Katie Coppens
 5. Wouter Vande Winkel
 6. Veerle Cosyns
 7. Rudy Corijn
 8. Guy D'haeseleer;

 

Gelet op het voorstel Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Marc Torrekens, Katie Coppens, Wouter Vande Winkel en Veerle Cosyns aan te stellen;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Aantal gemeenteraadsleden dat aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal ja-stemmen: 19

Aantal nee-stemmen: /

Aantal onthoudingen: /

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De volgende personen worden aangesteld als lid van de raad van bestuur van het AGB Dienstenbedrijf Ninove:

- Open VLD: Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest

- Forza Ninove : Werner Somers

- Sp.a-Groen: Alfons Schorreel, Frederik De Waele, Joachim De Maeseneer

- N-Va: Thierry Fonteyne

- CD&V: Hilde Eliat-Eliat – Martien, Frankie D'Hauwer, Paul De Schepper;

 

Artikel 2

 

De volgende gemeenteraadsleden worden voorgedragen als lid van het directiecomité van het AGB Dienstenbedrijf Ninove:

 1. Tania De Jonge
 2. Henri Evenepoel
 3. Marc Torrekens
 4. Katie Coppens
 5. Wouter Vande Winkel
 6. Veerle Cosyns