GR20130311 punt AP1: Voorstel van raadslid Werner Somers tot invoering van een retributiereglement op de eerste inschrijving van vreemdelingen (niet-EU-burgers)

 Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn voorstel vermeld:

 

"De enige kosten die momenteel worden aangerekend voor de eerste inschrijving van een vreemdeling zijn gelijk aan de belasting die wordt geheven op de afgifte van de elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen. De stad int daarbij voor eigen rekening welgeteld 2 euro.

 

Nochtans gaat er voor de stedelijke administratie heel wat werk gepaard met de eerste inschrijving van vreemdelingen. Er moeten allerlei opzoekingen worden gedaan, er moet navraag worden gedaan bij de Dienst Vreemdelingenzaken, er moeten woonstcontroles worden verricht door de lokale politie, de nodige verblijfsdocumenten moeten worden aangemaakt of aangevraagd enz.

 

Het is aangewezen een vaste prijs aan te rekenen voor de eerste inschrijving van vreemdelingen in de vorm van een retributie te bedrage van 250 euro. Voor een aantal categorieën van vreemdelingen wordt voorzien in een vrijstelling omwille van supranationale rechtsnormen. Voorgesteld wordt het volgende retributiereglement vast te stellen:

 

Retributiereglement op de eerste inschrijving van vreemdelingen die geen EU-burgers zijn

 

Artikel 1

Met ingang van 1 mei 2013 wordt een retributie geheven op de eerste inschrijving van vreemdelingen.

 

Artikel 2

De retributie bedraagt 250 euro en dient te worden betaald voorafgaand aan de opening van het dossier. 

 

Artikel 3

Zijn vrijgesteld van de retributie:

-          EU-burgers en hun gezinsleden;

-          vreemdelingen die een asielaanvraag hebben ingediend bij de bevoegde overheid;

-          vreemdelingen die in een andere lidstaat van de Europese Unie het statuut van langdurig ingezetene hebben verworven en hun gezinsleden."