GR20130311 punt 7: Samenstelling gemeenteraadscommissies

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd door het decreet van 29 juni 2012, inzonderheid op artikel 40;

 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 22 oktober 2009, inzonderheid de artikelen 31, 32, 33 en 34;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2009 houdende goedkeuring van de inhoudelijke invulling van de gemeenteraadscommissies, verdeling van de mandaten over de fracties en vaststellen van het tijdstip van de vergaderingen;

 

Overwegende dat het decreet van 29 juni 2012 houdende wijziging van het gemeentedecreet de verplichting oplegt om minstens één gemeenteraadscommissie op te richten die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente;

 

Beslist,

 

 

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Femke D'Hondt, Michel Carels, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

7 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

De volgende gemeenteraadscommissies worden opgericht:

 

  1. Beleidsdomeinen burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand), toerisme, integrale veiligheid (brandweer en politie)
  2. Beleidsdomeinen leren en onderwijs, wonen, vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd, sport)
  3. Beleidsdomeinen personeel en financiën, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen, communicatie, inspraak en participatie, sociale zaken
  4. Beleidsdomein grondgebiedzaken (leefmilieu, lokale economie, openbare werken, patrimonium, ruimtelijke ordening)

 

Artikel 2

 

Voor de bestuursperiode 2013-2018 worden de mandaten in de commissies als volgt verdeeld:

 

Forza Ninove:

3 mandaten

Open Vld:

3 mandaten

Sp.a – Groen:

2 mandaten

N-VA:

2 mandaten

CD&V:

1 mandaat

 

Artikel 3

 

De gemeenteraadscommissies vergaderen op de maandag en de dinsdag die voorafgaan aan de vergadering van de gemeenteraad, volgens de volgende indeling:

- commissie A: op maandag om 19.30 uur;

- commissie B: op maandag om 20.00 uur;

- commissie C: op dinsdag om 19.30 uur;

- commissie D: op dinsdag om 20.00 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar woensdag.