GR20130311 punt 37: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Voorde - Zonaal toegangsverbod 3,5 ton Ophemstraat - uitgezonderd plaatselijke bediening - stadswegen

 De Raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen"

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat zeer veel vrachtwagenchauffeurs komende van de Brakelsesteenweg (N8) door de Ophemstraat rijden om zo de Geraardsbergsesteenweg (N460) te Voorde te bereiken;

 

Overwegende dat deze vrachtwagenchauffeurs voor heel wat lawaaihinder zorgen en het wegdek beschadigen en schade toebrengen aan geparkeerde wagens van bewoners;

 

Overwegende dat het invoeren van een zonaal toegangsverbod voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, met uitzondering voor plaatselijke bediening, ten goede zal komen van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in deze straten;

 

Overwegende dat een detailplan werd opgemaakt met aanduiding van de zone waar het zonaal toegangsverbod van 3,5 ton uitgezonderd plaatselijke bediening van toepassing wordt gesteld;

 

Overwegende dat de Brakelsesteenweg (N8) en Geraardsbergsesteenweg (N460) uitgerust zijn om dergelijk zwaar vervoer op te vangen;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Er wordt een zonaal toegangsverbod ingevoerd voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, met uitzondering voor plaatselijke bediening en dit op de volgende locaties:

Ophemstraat (kant Geraardsbergsesteenweg N460)

Ophemstraat (kant Brakelsesesteenweg (N8)

Karmelietenstraat kant Brakelsesteenweg (N8).

 

Artikel 2

 

Deze maatregel wordt gesignaleerd door middel van een verbodsbord ZC23 met opschrift " 3,5 t" en "uitgezonderd plaatselijke bediening.

 

Artikel 3

 

Dit reglement wordt ter kennisgeving gestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.