GR20130311 korte agenda

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

1. Kennisneming van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester.

2. Kennisneming van het ontslag van twee gemeenteraadsleden

3. Kennisneming van de afstand van mandaat

4. Onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolgers van twee ontslagnemende gemeenteraadsleden

5. Eedaflegging van twee gemeenteraadsleden

6. Vaststellen van de rangorde van de gemeenteraadsleden

7. Samenstelling gemeenteraadscommissies

 

Politie

Politie

8. Politie - Politiebegroting 2013 - gewone- en buitengewone dienst

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

9. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Ilva - Voordracht kandidaten raad van bestuur

10. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva - Voordracht kandidaten raad van bestuur

11. Intergem - Wijziging van de beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2013 - Aanduiding van de afgevaardigde

12. Intergem - Wijziging van de beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2013 - Aanduiding plaatsvervanger

13. Intergem - Voordracht lid van het regionaal bestuurscomité

14. Intergem - algemene vergadering - donderdag 21 maart 2013 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

15. Fingem - Voordracht bestuurder

16. Aanduiding van 2 vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 21 maart 2013

17. Aanduiding van 2 plaatsvervangers voor de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 21 maart 2013

18. Fingem - Buitengewone algemene vergadering - Donderdag 21 maart 2013 - Akteneming agenda - Bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

19. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van Westlede op woensdag 20 maart 2013

20. Aanduiding van plaatsvervanger voor de bijzondere algemene vergadering van Westlede op woensdag 20 maart 2013

21. Intercommunale Westlede - bijzondere algemene vergadering - woensdag 20 maart 2013 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

22. De Watergroep (voorheen Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) - Aanduiding stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene vergadering

23. De Watergroep (voorheen Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) - Aanduiding vertegenwoordiger in de algemene vergadering

24. De Watergroep (voorheen Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) - Aanduiding vertegenwoordiger in het provinciaal comité (en automatisch ook in sectorcomité)

25. De Watergroep (voorheen Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) - Aanduiding vertegenwoordiger in het provinciaal comité Rio-P

26. Logo Dender vzw - Wijziging van het besluit van de gemeenteraad van 31 januari 2013 - Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en van een kandidaat vertegenwoordiger voor de raad van bestuur

 

Logistiek/patrimoniumbeheer

27. Logistiek/patrimoniumbeheer - aankoop in der minne om reden van openbaar nut van de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel te Appelterre - goedkeuring

28. Logistiek/patrimoniumbeheer - restauratie van het exterieur van de dekenij van Ninove - goedkeuring definitief ontwerp

 

Onderwijs

29. Onderwijs - Scholengemeenchap GeNi - Vacantverklaring ambt directeur - Vaststelling aanvullende benoemingsvoorwaarden en profiel

30. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vernieuwing schoolraden - princiepsbeslissing - bekrachtiging collegebesluit van 26 februari 2013

31. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vernieuwing schoolraden - verkiezingsreglement geleding personeel - bekrachtiging collegebesluit van 26 februari 2013

 

Grondgebiedzaken

Openbare werken

32. Wegen- en rioleringswerken in de Hoge Weg te Ninove - NIV 3014 - Intrekken gemeenteraadsbeslissing van 13 september 2012 - Goedkeuring aangepaste samenwerkingsovereenkomst met Aquafin

33. Voorlopig voorstel tot gedeeltelijke afschaffing van de voetweg 60 Denderwindeke/Edingsesteenweg - gunstig advies

34. Aanleg van een overloopgebied langs de Molenbeek te Outer - Definitieve goedkeuring onteigeningsplan/erfdienstbaarheden en onteigeningstabel

35. A anleg van een overloopgebied langs de Beverbeek te Aspelare - Definitieve goedkeuring onteigeningsplan/erfdienstbaarheden en onteigeningstabel

 

Mobiliteit

36. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – Lengtebeperking: Stationsstraat/Biezenstraat te Ninove - Stadswegen

37. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Voorde - Zonaal toegangsverbod 3,5 ton Ophemstraat - uitgezonderd plaatselijke bediening - stadswegen

 

Vrijetijdszaken

Cultuur en evenementen

38. Cultuur - children of the street - vragen van retributie - goedkeuring

 

Financiën

39. Contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - Aanpassing

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

AP1. Voorstel van raadslid Werner Somers tot invoering van een retributiereglement op de eerste inschrijving van vreemdelingen (niet-EU-burgers)