GR20130131 Punt 5. Secretariaat - Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove - aanstellen van een commissaris, lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren - onderhandelingsprocedure - goedkeuring (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 november 2008 houdende goedkeuring van de oprichting van een college van commissarissen voor het autonoom gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2009 houdende vaststellen van de lijst van de te raadplegen bedrijfsrevisoren voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor voor het autonoom gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 april 2009 waarbij J.B. Ronse De Craene en Co Rendestede 31 9400 Denderwindeke voor een periode van drie jaar aangesteld werd als bedrijfsrevisor voor het autonoom gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove;

 

Overwegende dat de aanstelling van J.B. Ronse De Craene in 2012 ten einde gelopen is en dat een nieuwe bedrijfsrevisor dient aangesteld te worden;

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 232 en volgende;

 

Gelet op het decreet van 29 juni 2012 houdende wijziging van het gemeentedecreet waarbij een artikel 243bis aan het gemeentedecreet wordt toegevoegd;

 

Overwegende dat dit artikel 243bis als volgt luidt: “De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening en op de regelmatigheid van het autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.”;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, inzonderheid de artikelen 68 tot en met 74;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Overwegende dat door het Instituut voor Bedrijfsrevisoren een model van bijzonder bestek werd opgesteld in het kader van een overheidsopdracht die betrekking heeft op de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het bijzonder bestek voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor voor het autonoom gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Die aanstelling gebeurt voor de jaren 2012, 2013 en 2014.

 

Artikel 3

 

De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.


Contact informatie