GR20130131 Punt 3. Politie - voorlopige kredieten dienstjaar 2013 (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op artikel 13 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

 

Overwegende dat de begroting 2013 bij aanvang van het dienstjaar 2013 niet is aangenomen door de gemeenteraad;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is, teneinde de normale werking van de politiediensten niet in het gedrang te brengen, voorlopige kredieten goed te keuren;

 

Overwegende dat deze voorlopige kredieten beperkt zijn tot één twaalfde van het begrotingskrediet van vorig dienstjaar, namelijk 2012, en dat zij niet kunnen worden aangewend voor facultatieve uitgaven (subsidies) en uitgaven van de buitengewone dienst;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

Voor het dienstjaar 2013 worden drie voorlopige twaalfden goedgekeurd.


Contact informatie