GR20130131 Punt 26. Evenementen - carnaval 2013 - stationeervergunning (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2009 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren van een stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval 2009;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2009 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren van een stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval tot het einde van de bestuursperiode;

 

Gelet op de mondelinge vraag van de heer Pascal Carael, voorzitter van de vzw Karnavalraad, waarbij hij op basis van de vorige jaren opnieuw een stationeervergunning aanvraagt;

 

Overwegende dat het carnaval in Ninove in 2013 plaats heeft op zondag 17 februari 2013 ;

 

Overwegende dat een nieuwe stationeervergunning in 2013 kan worden toegekend van zaterdag 16 februari tot en met maandag 18 februari 2013;

 

Beslist,

 

 

met 26 ja-stemmen (Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Tania De Jonge, Rudy Corijn, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Rita Hellinckx, Antoine Callebaut, Georgette De Kegel, Alfons Schorreel, Willy De Groote, Jannick Violon, Marc Torrekens, Ivan Vonck, Greta De Troyer, Dirk Souffriau, Octaaf Van Ongeval, Rita Bockstael, Corinne Vanbelle, Hans Van Der haegen, Katie Coppens, Wouter Vande Winkel, Arlette Dierickx, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde)

6 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Veerle Vanderpoorten, Dirk Van Opdenbosch, Pascal Schietecat, Luc Roelandt)

 

 

Artikel 1

 

Ter gelegenheid van carnaval wordt aan de vzw Karnavalraad, p/a de heer Pascal Carael, voorzitter, Désiré De Bodtkaai 18, 9400 Ninove, een stationeervergunning verleend op het openbaar domein van de stad Ninove voor 2013, meer bepaald van de volgende straten:

 

1. Kindercarnaval

- inschrijvingen in het cultuurcentrum De Plomblom vanaf 12.00 uur tot 13.45 uur, Graanmarkt 12, 9400 Ninove

- vorming van de stoet op het Oudstrijdersplein, ter hoogte van het oud stadhuis

- reisweg: Oudstrijdersplein, Burchtstraat, Paul De Montplein, Leo Moeremansplein, Burchtdam, Denderkaai, Dr. Hemerijckxplein, Parklaan tot aan sporthal ’t Sportsteksken.

 

2. Carnaval Ninove: publiciteitskaravaan op zondagmorgen, stoet op zondagnamiddag en maandagavondstoet

 

* Publiciteitskaravaan:

- vorming van de karavaan op zondagvoormiddag te Meerbeke, Tenbergkets en Tenberg en indien nodig (afhankelijk van het aantal deelnemers) op Stenebrug

- reisweg: Stenebrug, Kapellestraat, Nieuwstraat, Gemeentehuisstraat, Halsesteenweg om aan te sluiten met de carnavalsstoet aan de verkeerslichten ‘Tramstatie’ te Meerbeke.

 

* Stoet op zondagnamiddag

- vorming van de stoet op de Koning Boudewijnlaan

- reisweg: Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Brusselstraat, Burchtdam, Leo Moeremansplein, Burchtstraat, Marktstraat, Graanmarkt, Burgemeester Behnplein, Dreefstraat, Weggevoerdenstraat, Albertlaan, Gentsestraat, Preulegem, Geraardsbergsestraat, Lavendelstraat, Beverstraat, Oudstrijdersplein, Centrumlaan en verdere ontbinding via de Centrumlaan.

 

* Maandagavondstoet

- vorming van de stoet via de Nieuwe Weg, Astridlaan, Stationsplein tot in de Stationsstraat (hoek Weggevoerdenstraat-Dreefstraat)

- reisweg: Stationsstraat, Dreefstraat, Burgemeester Behnplein, Graanmarkt, Marktstraat, Oudstrijdersplein, Beverstraat, Lavendelstraat en ontbinding via de Kaardeloodstraat naar de Centrumlaan.

 

Artikel 2

 

Deze stationeervergunning geldt in 2013 van zaterdag 16 februari tot en met maandag 18 februari 2013

 

Artikel 3

 

De stationeervergunning, vermeld in artikel 1, mag door de aanvrager alleen worden gebruikt voor de organisatie van carnaval en is in de tijd beperkt tot het kindercarnaval, de publiciteitskaravaan, de stoet op zondagnamiddag en de maandagavondstoet van 0.00 uur tot 24.00 uur.

 

Artikel 4

 

Voor de stationeervergunning, vermeld in artikel 1, wordt geen retributie gevraagd.

 

Artikel 5

 

De aanvrager mag voor de organisatie van carnaval 2013 een beroep doen op derden en aan deze derden een vergoeding vragen voor de deelname aan deze activiteit.

Er kan evenwel geen vergoeding worden gevraagd van:

- kermisattracties die in toepassing van het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2001 een standplaatsrecht betalen aan de stad;

- de verkopers van escargots, hotdogs, frituren en andere kleine foorinrichtingen die in toepassing van het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2001 een standplaatsrecht betalen aan de stad.

 

Artikel 6

 

Noch de aanvrager, noch de in artikel 6 vermelde derden kunnen rechten verkrijgen op het openbaar domein, vermeld in artikel 1, die afbreuk doen aan zijn bestemming of aan de macht van de stad om het gebruik van het bedoeld openbaar domein te regelen of te wijzigen, volgens de behoeften en het belang van de burgers in het algemeen, onverminderd de rechten en de plichten die voortvloeien uit deze vergunning.

 

Artikel 7

 

De aanvrager zal erop toezien dat alle politiereglementen en alle brandveiligheidsvoorschriften met betrekking tot het door hem georganiseerde evenement, zowel door hemzelf als door derden, vermeld in artikel 6, stipt worden nageleefd.

 

Artikel 8

 

De aanvrager dient er op toe te zien dat de derden, waarop de aanvrager, overeenkomstig artikel 6 van de stationeervergunning, een beroep doet, de nodige verzekeringen hebben afgesloten en in regel zijn met de wettelijke bepalingen.

 

Artikel 9

 

Aan wagens van hulpdiensten (o.a. zieken- en brandweerwagens) dient altijd toegang tot het vergunde domein te worden gegeven.

 

Artikel 10

 

Het is de aanvrager of de derde waarop hij een beroep doet, niet toegelaten op het vergunde domein werken uit te voeren of de wegverhardingen open te breken zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Artikel 11

 

Alle kosten, voortspruitend uit deze stationeervergunning, zijn ten laste van de aanvrager.

 

Artikel 12

 

Deze stationeervergunning ontslaat de aanvrager en de derden waarop hij een beroep doet, niet van de naleving van de bepalingen van het algemeen politiereglement, van het ter gelegenheid van carnaval getroffen tijdelijk politiereglement op het wegverkeer en van de tijdelijke politiereglementen.


Contact informatie