GR20130131 Punt 2. Politie - vaststellen voor het dienstjaar 2013 wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 43, §2,9°; 43, §2,11° en 12°, 57, §3,5° en 6° en 159;

 

Overwegende dat het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 159 moet worden verstaan een bevoegdheid van de gemeenteraad is die niet aan het college van burgemeester en schepenen kan worden toevertrouwd;

 

Overwegende dat door het vast te stellen welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten beschouwd kunnen worden als opdrachten van dagelijks bestuur het college van burgemeester en schepenen bevoegd wordt voor de vaststelling van de wijze van gunnen en de voorwaarden van die overheidsopdrachten;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 januari 2007, 20 december 2007, 18 december 2008, 16 december 2009, 16 december 2010 en 15 december 2011 houdende vaststelling van wat voor het dienstjaar 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 onder het begrip dagelijks bestuur dient te worden verstaan;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur voor het dienstjaar 2013 te behouden;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Voor het dienstjaar 2013 wordt onder dagelijks bestuur verstaan: de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvoor kredieten werden ingeschreven op het gewone budget voor het dienstjaar 2013.

 

Artikel 2

 

Voor het dienstjaar 2013 wordt onder dagelijks bestuur verstaan: de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten tot 5.500 euro (exclusief Btw.) waarvoor kredieten werden ingeschreven op het buitengewone budget voor het dienstjaar 2013.


Contact informatie