GR20121220 punt 9: Leefmilieu - wijziging statuten gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur - goedkeuring

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2003 waarbij de statuten van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur gewijzigd werden:

 

Gelet op artikel artikel 6 §4 van deze statuten dat zegt: " De samenstelling van de MINA-raad moet om de 3 jaar herbekeken worden. Er dient minstens een herbevestiging van de leden te gebeuren. Minstens bij elke legislatuur zal de MINA-raad opnieuw samengesteld worden."

 

Gelet op artikel 8 van het modelstatuut voor de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur dat stelt "Het lidmaatschap van de milieuraad loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad maar blijft geldig tot de milieuraad effectief vernieuwd is.";

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2008 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams gewest en de stad "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" voor de periode 2008-2013;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 november 2012 waarbij de stad voor het jaar 2013 de samenwerkingsovereenkomst ondertekent op basis- en onderscheidingniveau;

 

Overwegende dat het Vlaams gewest geen intentie heeft om na 2013 deze samenwerkingsovereenkomst te verlengen;

 

Overwegende dat het hebben van een milieuraad door een gemeente/stad enkel is opgelegd in deze samenwerkingsovereenkomst; dat de stad Ninove dus nog tot ten minste 31 december 2013 moet beschikken over een milieuraad;

 

Overwegende dat volgens de huidige statuten de milieuraad moet hernieuwd worden bij de installatie van de nieuwe gemeentelijke legislatuur; dat het aangewezen is de bepaling uit het modelreglement over te nemen zodat de huidige milieuraad eventueel tot eind 2013 kan zetelen;

 

Gelet op het verslag van de milieuraad van 5 november 2012 waarbij de wijziging gunstig geadviseerd wordt;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Het besluit van de gemeenteraad van 24 april 2003 wordt opgeheven.

 

Artikel 2

 

De statuten van de gemeentelijke milieuraad voor milieu en natuur worden als volgt vastgesteld:

 

"Oprichting en zetel

 

Artikel 1

Er wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna MINA-raad genoemd.

 

Artikel 2

De MINA-raad heeft zijn zetel in het stadhuis, Centrumlaan 100, 9400 Ninove en vergadert minstens 4 maal per jaar.

 

Doelstelling

 

Artikel 3

De MINA-raad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid:

1° hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad;

2° hetzij op eigen initiatief.

De MINA-raad wordt in ieder geval om advies gevraagd over het ontwerp van gemeentelijk milieujaarprogramma, over het gemeentelijk milieubeleidsplan bedoeld in het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, voor zover dit bestaat, alsook over de implementatie van het actieprogramma dat behoort bij het GNOP en de gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente, over de uitvoering die de stad geeft aan de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest en over de begroting(swijzigingen) leefmilieu.

De MINA-raad blijft verder vrij om zijn eigen werking te bepalen.

 

Artikel 4

Onder gemeentelijk milieu- en natuurbeleid wordt verstaan:

alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en van milieuverontreiniging;

alle aspecten met betrekking tot het behoud en de ontwikkeling van de natuur;

alle aspecten met betrekking tot de ruimtelijke ordening die van belang zijn in verband met milieuverontreiniging, milieuhinder en behoud en ontwikkeling van natuur;

het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de hoger genoemde aspecten.

 

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad blijven, ieder naargelang hun bevoegdheid, de beslissingnemende instantie of het uitvoerend gezagsorgaan. Het college van burgemeester en schepenen brengt de adviesraad op de hoogte van het gevolg dat aan een advies werd of zal gegeven worden. Bij het niet volgen van een advies geeft het college van burgemeester en schepenen schriftelijke motivering binnen een termijn van 2 maanden.

 

Samenstelling en toetreding

 

Artikel 6

§ 1. De volgende instanties worden uitgenodigd om als stemgerechtigd lid zitting te hebben in de MINA-raad:

vertegenwoordigers van lokale milieu- en/of natuurverenigingen met werking op het Ninoofs grondgebied: maximum 15 afgevaardigden;

vertegenwoordigers van elke erkende wildbeheereenheid op Ninoofs grondgebied;

vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen op het Ninoofs grondgebied: maximum 4 afgevaardigden;

vertegenwoordigers van de landbouw in Ninove: maximum 2 afgevaardigden;

vertegenwoordigers van werkgevers van bedrijven in Ninove: maximum 2 afgevaardigden;

vertegenwoordigers van werknemers van bedrijven in Ninove: maximum 2 afgevaardigden;

vertegenwoordigers van socio-culturele en vormingsorganisaties waarvan de activiteiten in Ninove ook gericht zijn op leefmilieu: maximum 2 afgevaardigden;

geïnteresseerde inwoners en deskundigen in Ninove: maximum 8 stemgerechtigden met voorrang aan deskundigen;

Het lidmaatschap van de stemgerechtigde leden is onverenigbaar met een politiek mandaat of een gemeentelijk ambt.

Alle leden moeten inwoner zijn of hun werking hebben op het grondgebied van Ninove.

 

§ 2. De schepenen van leefmilieu en ruimtelijke ordening en een gemeentelijk ambtenaar van de milieudienst zijn van rechtswege lid van de MINA-raad zonder stemrecht.

 

§ 3. Vertegenwoordigers van politieke fracties uit de gemeenteraad kunnen vergaderingen als waarnemer (zonder stemrecht) bijwonen. Het is geenszins de bedoeling dat de politici het debat monopoliseren en de normale adviesbevoegdheid van de raad belemmeren of beïnvloeden. Er kan vanuit deze optiek zelfs voor gepleit worden dat hun interpellaties beperkt blijven tot eventuele vragen om bijkomende informatie.

 

§ 4. Het lidmaatschap van de MINA-raad loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad maar blijft geldig tot de milieuraad effectief vernieuwd is.

In functie van nieuwe regelgeving kan de milieuraad te allen tijde worden ontbonden om vervolgens opnieuw samengesteld te worden conform de nieuwe richtlijnen.

 

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen stelt de lijst vast van de in artikel 6 bedoelde leden van de MINA-raad en van hun plaatsvervangers, alsook gebeurlijke wijzigingen hiervan.

Het college van burgemeester en schepenen houdt rekening met een aantal evenwichten:

het aantal stemgerechtigde leden van de MINA-raad bestaat voor minstens één derde uit vertegenwoordigers van natuur- en milieuverenigingen;

mannen en vrouwen zijn voor ten minste één derde vertegenwoordigd binnen het aantal stemgerechtigde leden;

het aantal niet-stemgerechtigden bedraagt maximaal de helft van het aantal stemgerechtigden.

 

Artikel 8

Aan het mandaat van de leden komt een voortijdig einde:

door overlijden;

door persoonlijk ontslag;

door intrekken van hun opdracht;

door drie opeenvolgende ongewettigde afwezigheden, hetgeen blijkt uit het verslag van de vergaderingen:

door het niet meer voldoen aan de bij artikel 6 geldende voorwaarden.

 

Algemene werking

 

Artikel 9

§ 1. De MINA-raad kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris. De voorzitter wordt gekozen uit de afgevaardigden van natuur- en milieuverenigingen.

 

§ 2.. De MINA-raad formuleert een gemotiveerd advies. Minderheidsstandpunten worden in het verslag opgenomen.

 

§ 3. De secretariaatslasten zijn ten koste van de stad Ninove.

 

Artikel 10

De MINA-raad kan overgaan tot het oprichten van stuurgroepen, met een permanent karakter, of werkgroepen met een tijdelijk karakter. De stuurgroepen en werkgroepen regelen autonoom hun werkzaamheden. Alle conclusies van stuurgroepen en werkgroepen worden aan de MINA-raad voorgelegd.

 

Artikel 11

Elk lid van de MINA-raad kan punten op de agenda plaatsen, mits deze vooraf schriftelijk aan de voorzitter of de secretaris te hebben meegedeeld. Staande de vergadering kan de MINA-raad bij gewone meerderheid de behandeling van bijkomende agendapunten goedkeuren.

 

De MINA-raad kan vooraf vaststellen dat bepaalde vergaderingen van de MINA-raad toegankelijk zijn voor publiek en daartoe een algemene oproep lanceren. In dit geval spreken we van een "open" MINA-raad. Wie gebruik maakt van dit open karakter van de MINA-raad neemt deel aan de vergaderingen als niet-stemgerechtigd lid.

 

Artikel 12

De gemeenteraad kan in de begroting een bedrag inschrijven dat bestemd wordt om de werking van de MINA-raad te ondersteunen.

 

Reglement van inwendige orde

 

Artikel 13

Bij huishoudelijk reglement kan de werking van MINA-raad verder geregeld worden.